Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARELERİN İHALE KONUSU ALIMDA SERBESTİYETİ HK.

KARAR: İDARELER, GEREK İHTİYACI OLAN HİZMETİN TESPİTİ, GEREK İHALE KONUSU ALIMIN NİTELİKLERİNİ DİKKATE ALARAK TEKNİK ŞARTNAMELERDE HANGİ KRİTERLERİ BELİRLEYİP BELİRLEYEMEYECEKLERİ GEREKSE DE BELİRLEDİKLERİ KRİTERLERİN İHTİYACI KARŞILAMADA YETERLİ OLUP OLMADIĞI NOKTASINDA BELLİ BİR SERBESTİYE SAHİPTİR

KARAR TARİHİ:26.07.2022

KARAR NO:2022/UM.I-889

“… idarelerin, yapılacak ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu, teknik şartnamelerin idarenin alım konusu ihtiyacına göre hazırlanacağı ve bu ihtiyacı karşılayacak ürünlerin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği, belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliğini sağlaması gerektiği, teknik şartnamede belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemeyeceği anlaşılmaktadır.

 

Ayrıca idarelerin ihtiyaçlarının uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ve ihtiyacı karşılarken ihaleye konu ürünün teknolojik performansını belirlemek konusunda takdir hakkı ve yetkisinin bulunduğu, ihtiyacın belirlenmesi noktasında belli bir cihazın özelliklerini dikkate alma yönünde bir zorunluluğunun bulunmadığı, kaldı ki esas olan hususun idarenin kendi ihtiyaçlarını en etkili ve verimli şekilde temin etmesine imkân sağlayacak düzenlemelerin olması gerektiği değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, idarelerin gerek ihtiyacı olan hizmetin tespiti, gerek ihale konusu alımın niteliklerini dikkate alarak teknik şartnamelerde hangi kriterleri belirleyip belirleyemeyecekleri gerekse de belirledikleri kriterlerin ihtiyacı karşılamada yeterli olup olmadığı noktasında belli bir serbestiye sahip olduğu açıktır. Ancak, alımın konusuna ilişkin teknik kriter ve özellikleri belirleme hususundaki bu takdir yetkisinin, yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlenmesi gerekmektedir.

 

Bu açıdan yukarıda yer verilen teknik görüş yazısı incelendiğinde, incelemeye konu edilen ihalenin 1’inci (Göz Ünitleri, Göz Muayene ve Tedavi Ünitesi) kısmı Teknik Şartnamesi düzenlemelerinin başvuru sahibi tarafından iddia edildiği gibi sadece Topcon markanın “IS 100” modelini işaret etmediği anlaşılmış olup, idarenin yetki ve sorumluluğu çerçevesinde hazırlanan Teknik Şartname düzenlemelerinin idarenin ihtiyaçları ve takdir yetkisi doğrultusunda yapılan bir idari tasarruf olduğu hususu da göz önüne alındığında, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”