Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE KONUSU İŞE İLİŞKİN SİGORTA TÜRÜ HK.

KARAR: İDARE TARAFINDAN İHALE KONUSU İŞE İLİŞKİN SİGORTA TÜRÜ VEYA TÜRLERİNİN BELİRLENMEDİĞİ HALLERDE İŞ VEYA İŞYERLERİNİN SİGORTALANMASININ İSTENMEDİĞİ KABUL EDİLİR

KARAR NO : 2022/UH.II-1410

KARAR TARİHİ : 16.11.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 76’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında sigorta türleri belirtilmesine rağmen sigorta teminatının kapsamı ve limitinin belirlenmediği hallerde iş ve/işyerlerinin sigortalanmasının asgari limitler dâhilinde istendiği, sigorta türü veya türlerinin belirlenmediği hallerde ise, iş veya işyerlerinin sigortalanmasının istenmediğinin kabul edileceğinin düzenlendiği görülmüştür.

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19’uncu maddesinde, işyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenicinin sorumlu olduğunun düzenlendiği anlaşılmıştır.

Bahse konu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nda iş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluğun, Genel Şartname’nin 19’uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye ait olduğu ve istenilen sigorta türleri, teminat kapsamı ve teminat limitlerine ilişkin bir düzenleme yapılmadığı tespit edilmiştir.

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; ihale dokümanında iş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluğun, Genel Şartname’nin 19’uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye ait olduğu ve istenilen sigorta türleri, teminat kapsamı ve teminat limitlerine ilişkin bir düzenleme yapılmadığı, Genel Şartnamesi’nin ilgili maddesinde, işyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenicinin sorumlu olduğunun düzenlendiği, Genel Tebliğ’in ilgili maddesinde ise, sigorta türü veya türlerinin belirlenmediği hallerde, iş veya işyerlerinin sigortalanmasının istenmediğinin kabul edileceğinin düzenlendiği, bu sebeple idare tarafından ihale konusu işe ilişkin sigorta türleri, teminat kapsamı ve teminat limitlerinin belirtilmemesinin mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla başvuru sahibinin altıncı iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”