Hakkakul Logo Beyaz

İHALE KONUSU İŞİN DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİ YAPAN YÜKLENİCİLER VE BUNLARIN ORTAKLIK, YÖNETİM İLİŞKİSİ OLAN ŞİRKETLERİ İLE BU ŞİRKETLERİN SERMAYESİNİN YARISINDAN FAZLASINA SAHİP OLDUKLARI ŞİRKETLERİN O İŞİN İHALESİNE KATILMALARI, İHALELERDE ŞEFFAFLIĞIN VE TARAFSIZLIĞIN SAĞLANMASI AMACIYLA YASAKLANMIŞTIR

Karar No : 2022/UH.II-1452

Karar Tarihi : 23.11.2022

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 4, 11 ve 17

“… Kanun maddelerinde “danışman” danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan hizmet sunucuları olarak tanımlanmış ve ihale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler ve bunların ortaklık, yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketlerin bu işin ihalesine katılmaları, ihalelerde şeffaflığın ve tarafsızlığın sağlanması amacıyla yasaklanmıştır. İhale konusu işin danışmanlık hizmet sunucularının o işe ilişkin ihaleye katılamaması, Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkeler çerçevesinde ihaleye katılacak olanlar arasında eşitliği ve rekabeti sağlamak bakımından önem arz etmekte olup, Kanun’un 11’inci maddesinin gerekçesinde de bu durumun ihaleye katılacak istekliler arasında eşitlik ve rekabeti sağlamak ve ihaleye fesat karıştırılmasını önlemek amacıyla olduğu ifade edilmiştir.

Bu itibarla yapılan inceleme ve tespitler neticesinde ihale üzerinde bırakılan istekli V… M… E… Şirketi ile İdare İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye ihaleye konu enerji üretimi karşılığı işletme hizmeti işi kapsamında kullanılacak atık yakma ve enerji üretim tesisinin işletme danışmanlığı hizmetini vermekte olan S… Çevre Atık Hizmetleri A.Ş. arasında yönetim ve ortaklık bakımından herhangi bir organik bağının bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”