Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARELERİN İHALE KONUSU İŞTE TAKDİR HAKLARI HK.

KARAR: İDARELERİN İHALE KONUSU İŞİN NE OLACAĞINA BU İHTİYACIN NASIL GİDERİLECEĞİNE İLİŞKİN KRİTERLERİ BELİRLEME NOKTASINDAKİ TAKDİR HAKLARI SINIRSIZ DEĞİLDİR.

KARAR NO : 2015/295

KARAR TARİHİ : 10.04.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5, 12

(Ankara 11. İdare Mahkemesi)

mevzuat hükümleri birlikte değerlendirdiğinde, idarelerin 4734 sayılı Kanun hükümlerine dayalı olarak yapılan ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlü olduğu, bu kriterleri gerçekleştirmenin en önemli aracı olan ihale dokümanlarının bir parçası olan teknik şartnamelerin de ihaleye ilişkin teknik kriterleri ortaya koyacağı, bu teknik kriterin de verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması gerektiği, idarelerin ihtiyacını belirleme ve bu ihtiyacı ne şekilde gidereceği noktasında takdir yetkisinin bulunduğu, ancak bu belirleme yapılırken rekabet ve güvenirlik hususunun gerçekleşip gerçekleşmediği hususunun da ihalede göz ardı edilmemesi gerektiği açıktır.

Davacı itirazen şikayet dilekçesinde, ihale konusu otomatik ilaç paketleme cihazının teknik şartnamede belirtildiği şekilde temin edilmesi halinde sağlık yönünden bir kısım olumsuz durumların ortaya çıkabileceğinin ve kamunun zarara uğramasının muhtemel olduğunun ileri sürüldüğü, Kamu İhale Kurulunca da idarenin ihtiyaçlarını belirleme ve belirlediği kriterlere göre bu ihtiyaçları giderme noktasında takdir yetkisi bulunduğundan bahisle itirazen şikayet başvurusunun reddedildiği görülmektedir.

Bu duruma göre, idarelerin ihalelerde ihtiyaçlarını belirleme ve belirlediği kriterlere göre bu ihtiyaçları giderme noktasında takdir yetkisi bulunduğu açık ise de, uyuşmazlık konusu ihaleye ilişkin olarak ilaçların kontamine olması neticesinde doğacak sağlık sorunlarının muhtemel istekli olabilecekler açısından tereddüt oluşturabileceği, bu durumun da ihalede rekabetin sağlanmasını engeller mahiyette olduğu sonucuna varıldığından, davacının Teknik Şartnameye yönelik itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu ihale Kurulu’nca işin esasına girilerek davacının iddialarının ayrıntılı bir incelemeye tabi tutularak karar verilmesi gerekirken idarenin takdir yetkisi bulunduğundan bahisle aldığı kararda bu yönüyle hukuka uygunluk bulunmamıştır.