Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE SONUCUNDA SÖZLEŞME İMZALANMASI HK.

KARAR: 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN İHALELERDE İHALE SONUCUNUN BÜTÜN İSTEKLİLERE BİLDİRİMİNDEN İTİBAREN 10 GÜN GEÇMEDİKÇE SÖZLEŞME İMZALANAMAZ

KARAR TARİHİ:23.11.2022

KARAR NO:2022/MK-325

“… Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, T… Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 09.11.2022 tarihli ve E:2022/2003 sayılı kararı ile “Bakılan davada, 4734 sayılı Kanun’da açıkça düzenlendiği üzere bu kanun kapsamında yapılan ihalelerde ihale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren 10 gün geçmedikçe sözleşme imzalanamayacağı, ancak somut olayda kesinleşen ihale kararının bildirildiği 22.07.2022 tarihinden itibaren 10 (on) gün geçmeden 27.07.2022, 28.07.2022 ve 29.07.2022 tarihlerinde 37 kısma ilişkin sözleşmelerin imzalandığı, davalı idarece de bu durumun mevzuata uygun olmadığının kabul edildiği, her ne kadar davalı idarece düzeltici işlem belirlenmesinden sonra alınan ihale komisyon kararı üzerine sözleşmenin süresinden önce imzalanması hususun sonuca etkili bir mevzuata aykırılık olmadığı iddia edilmiş ise de; usulün esasa mukaddem olduğu, açık kanuni düzenleme mevcut iken bunun yorum yoluyla aşılamayacağı, ilgili mevzuatta düzeltici işlem belirlendikten sonra alınan ihale komisyon kararlarından sonra 10 (on) gün beklenilmeyeceği şeklinde bir düzenleme bulunmadığı anlaşıldığından, davalı idarenin bu iddialarına itibar edilmemiştir.

 

Bu durumda, dava dosyasındaki bilgi ve belgelerle yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte incelendiğinden, ihaleyi yapan idarece ihale komisyon kararının tebliğinden itibaren 10 (on) gün geçmeden sözleşme imzalandığı ve bu durumun açıkça mevzuata aykırı olduğu anlaşıldığından, davacı şirketin yaptığı itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu’nun 07.09.2022 tarih ve 2022/UH.I-1070 sayılı kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”