Hakkakul Logo Beyaz

İHALE SÜRECİNDE HERHANGİ BİR İDARE TARAFINDAN YASAKLAMA KARARI VERİLMESİ DURUMUNDA İSTEKLİNİN TEKLİFİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILIR

Karar No : 2022/UH.II-1525

Karar Tarihi : 07.12.2022

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 10, 17, 40 ve 58

“Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 30.09.2022 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 5 istekli tarafından teklif verildiği, 6 adet ihale dokümanı indirildiği24.10.2022 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin şikâyete konu 10’uncu, 14’üncü ve 16’ncı kısımlarının R… K… üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak ise başvuru sahibi S… Ulaş. İnş. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti.nin belirlendiği görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamalarından; ihale tarihi itibariyle ihaleye katılan tüm isteklilerin, ihalenin ihale yetkilisi tarafından onaylanmasından önce ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ve varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin, sözleşmenin imzalanacağı tarihte ise, sadece ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının sorgulanması ve teyit edilmesinin zorunlu olduğu, isteklilerinin sermaye şirketi olmaları halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortakları ve hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortakları ile başvuru veya teklifi ya da sözleşmeyi imzalayan, başka bir ifade ile ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Yapılan inceleme neticesinde, ihale tarihi 30.09.2022 itibariyle ihaleye katılım gösteren tüm istekliler ile bu isteklilerin şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortakları ve ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığına ilişkin sorgulamaların idare tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

Ayrıca ihalenin şikâyete konu kısımlarında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen R.. K… ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi S… Ulaş. İnş. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. için EKAP üzerinden yasaklık teyit işlemlerinin 3 no’lu komisyon kararının alındığı tarih olan 24.10.2022 tarihinde yapılması gerekirken 26.10.2022 tarihinde yapıldığı ve sistem üzerinde bahse konu sorgulamalar sonucunda herhangi bir yasaklılık kaydına rastlanılmadığı görülmüştür.

Diğer taraftan itirazen şikâyet süreci tamamlanmadan idarece ihale üzerinde bırakılan R… K.. ile sözleşme imzalandığı, 04.11.2022 tarihinde anılan istekli hakkında yasaklılık teyit işlemlerinin yapıldığı ve 01.11.2022 tarihi herhangi bir yasaklılık kaydına rastlanmadığı da tespit edilmiştir.

İtirazen şikâyet incelemesi kapsamında EKAP üzerinde yapılan sorgulamada ise, Recai K…’un Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce 17.11.2022 tarihinden 17.11.2023 tarihine kadar tüm ihalelerden yasaklandığı görülmüştür.

Öte yandan başvuru sahibinin R… K… hakkında 2022/33081 soruşturma dosya numarası ile kamu davası açıldığı iddiasına yönelik yapılan inceleme kapsamında 30.11.2022 tarihli ve 25971 sayılı yazı ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından bilgi ve belgeler talep edilmiştir.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 01.12.2022 tarihli cevabi yazısında “İlgi sayılı yazı ile sormuş olduğunuz Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2022/33081 soruşturma sayılı dosyasına ait evraklar UYAP üzerinden eklenerek yazımız ekinde gönderilmiştir.

Soruşturma dosyası halen derdest olmakla şüpheli R.. K.. hakkında henüz bir karar verilmemiştir. Dosya bilirkişi incelemesi için bilirkişiye teslim edilmiş olup, bilirkişi raporu beklenilmektedir…” ifadelerine yer verilmiştir.

 

Bu çerçevede, başvuru sahibi tarafından ihale üzerinde bırakılan istekli hakkında 2022/33081 soruşturma dosya numarası ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kamu davası açılmış olduğu iddiasına yönelik yapılan inceleme ve anılan Başsavcılık ile yapılan yazışma neticesinde, R… K… hakkında açılmış bir kamu davasının bulunmadığı ve soruşturmanın halen devam ettiği anlaşıldığından başvuru sahibinin bahse konu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan yukarıda yer verilen mevzuat maddesinde ihale tarihi itibarıyla haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmayan istekliler hakkında, ihale süreci içerisinde herhangi bir idare tarafından yasaklama kararı verilmesi durumunda tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının iade edilmesi gerektiğinin hüküm altına alındığı görüldüğünden ihale süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından hakkında yasaklama kararı verilen R… K…’un teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.”