Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE SÜRECİNDEKİ HUKUKA AYKIRI İŞLEMLER HK.

KARAR: İHALE SÜRECİNDEKİ HUKUKA AYKIRI OLDUĞU İDDİA EDİLEN İŞLEM VE EYLEMLERİN FARKINA VARILMASI GEREKEN TARİH, KESİNLEŞEN İHALE KARARININ İLGİLİLERE TEBLİĞ EDİLDİĞİ TARİHTİR.

KARAR NO : 2014/3441

KARAR TARİHİ : 11.11.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 55, 56

(Danıştay 13. Dairesi)

…03.10.2012 tarihli idari işlem ve eylemlerin şikayete konu yapılarak…19.10.2012 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulduğu, anılan işlem ve eylemlerin farkına vardığı tarihin ise 03.10.2012 tarihi olduğu, şikayet başvurusu…on gün içinde yapılmadığından, anılan gerekçeyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı şirket tarafından temyiz edilmiştir.

…ihale sürecindeki hukuka aykırı olduğu iddia edilen işlem ve eylemlerin farkına varıldığı tarihin, ihalenin bütün hüküm ve sonuçlarının yer aldığı kesinleşen ihale kararının ilgililere tebliğ edildiği tarih olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

Uyuşmazlık konusu olayda, davacı şirketin şikayete konu durumdan 15.10.2012 tarihinde tebliğ edilen kesinleşen ihale kararıyla haberdar olduğunun kabulü gerektiği, bu tarihten itibaren süresi içerisinde 19.10.2012 tarihli dilekçeyle…şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşıldığından, itirazen şikayet başvurusunun süre yönünden reddine yönelik işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir…