Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE SÜRECİNDEKİ DEĞERLENDİRMELER HK.

KARAR: İHALE SÜRECİNDEKİ BÜTÜN DEĞERLENDİRMELERİN OLUŞTURULACAK BİR KOMİSYON TARAFINDAN YAPILMASI VE BU KOMİSYONDA İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE BELİRLENECEK SAYIDA UZMAN ÜYE BULUNDURULABİLECEĞİ DÜZENLENEREK TEKNİK DEĞERLENDİRME VE FİYAT DEĞERLENDİRMESİNİN AYNI ANDA YAPILABİLMESİ AMAÇLANMIŞTIR

KARAR NO : 2022/UM.II-1589

KARAR TARİHİ : 13.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 6

“… mevzuat hükümlerinden, ihale komisyonunun tek sayıda olmak üzere başkan dâhil en az beş kişiden oluşacağı, üyelerden en az ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve diğer bir üyenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olmasının zorunlu kılındığı, ihale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere oluşturulan ihale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar kurulamayacağı, ihale sürecindeki bütün değerlendirmelerin oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılması ve oluşturulacak bu komisyonda işin niteliğine göre belirlenecek sayıda uzman üye bulundurulabileceği düzenlenerek teknik değerlendirme ve fiyat değerlendirmesinin aynı anda yapılabilmesinin amaçlandığı anlaşılmıştır.

İhalelerde, doğruluğu teyit edilmek üzere, ihale konusu mal veya hizmetin teknik bilgilerinin yer aldığı katalog vb. teknik dokümanları, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafların ayrı ayrı veya birlikte istenebileceği, teklif edilen mal veya hizmetin idarece istenen teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla sunulan katalog ile Teknik Şartname’ye cevapları ve açıklamaları içeren doküman üzerinden ilgili teknik kriterlerin karşılanıp karşılanamadığının tam olarak anlaşılamaması halinde, ihale dokümanında öngörülmüş olmak kaydıyla numune değerlendirmesi veya demonstrasyon yapılarak teklif edilen malın ilgili kriterler bakımından Teknik Şartname’ye uygun olup olmadığının tespit edilebileceği, bu konudaki takdir yetkisinin idarelere ait olduğu, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ürünün teknik değerlendirmesinin yapılacağının öngörülmesi halinde bu hususun ihale dokümanında düzenlenmesinin zorunlu olduğu görülmekte olup, ayrıca bu değerlendirme hangi aşamada yapılırsa yapılsın mal veya hizmetin teknik şartnamede yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde yapılan değerlendirme neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun da idareye ait olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda, numune değerlendirilmesi/demonstrasyon yaptırılması ile ilgili olarak; idarece ihale komisyonu üyesi yetkili personelden oluşan bir heyet gözetiminde ilgili istekli tarafından sunulan ürünün denenmesi/çalıştırılması, yapılan iş ve işlemlerin denetime açık bir şekilde raporlanması ve söz konusu rapora uygun olarak ihalenin sonuçlandırılması önem arz etmektedir.

Numune değerlendirmesine ya da demonstrasyona dayalı olarak alınan ihale kararlarına ilişkin itirazen şikâyet başvurularında Kurum tarafından; idarece, yukarıda yer verilen iş ve işlemlerin usulüne uygun biçimde yerine getirilip getirilmediği ve numune değerlendirme/demonstrasyon tutanağında yer verilen tespitlerle, alınan ihale kararı arasında uyuşmazlık bulunup bulunmadığı yönlerinden inceleme yapılmak suretiyle başvurunun sonuçlandırılması gerekmektedir. Zira değerlendirmeye ilişkin tutanak içeriğinin uygunluğuna ve dolayısıyla alınan ihale komisyonu kararı sonucunda alımı yapılacak ürünlerin istenen teknik kriterleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin usulüne uygun olarak yapılmış numune değerlendirmesi/demonstrasyon işlemlerinde yetki ve sorumluluk, ihale işlemlerini yürütmekle görevli ihale komisyonuna aittir. 

Gerek ilgili mevzuat hükümlerinde gerekse ihale dokümanında idarece numune değerlendirmesi yapılması esnasında isteklilerin hazır bulunması ve demonstrasyon işleminin ihaleyi gerçekleştirecek idare nezdinde yapılması yönünde bir düzenlemenin yer almadığının tespit edildiği, ihale komisyonu uzman üyesi ve başeczacı H… V… tarafından imzalanan tarihli belgenin alt satırında “firma teklifleri, teknik şartname ve numuneler ektedir.” şeklinde bir beyana yer verildiği, söz konusu belgeden bahsi geçen iki istekli tarafından sunulan numunelerin teslim alındığının anlaşıldığı, başvuru sahibi tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazın Teknik Şartname’ye uygun olmadığı yönündeki iddiaları bakımından, söz konusu cihaza ilişkin demonstrasyon işlemi sonucunda ihale komisyonu uzman üyeleri, başeczacı H… V…, eczacı M… A… tarafından tutulan tutanakta ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazın şartnameye uygun olduğu değerlendirmelerinin yer aldığı ve söz konusu değerlendirmelerle ihale komisyonu kararı arasında uyumsuzluk bulunmadığı, ihale komisyonu kararı sonucunda alımı yapılacak ürünlerin istenen teknik kriterleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin usulüne uygun olarak yapılmış demonstrasyon işlemlerinde yetki ve sorumluluk, ihale işlemlerini yürütmekle görevli ihale komisyonuna ait olduğu hususu da göz önünde bulundurulmak suretiyle başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Bu itibarla, iddia konusu edilen hususlarda mevzuata aykırılık bulunmadığından itirazen şikâyet başvurusunun reddi gerekmektedir.”