Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE SÜRECİNİN UZAMASI HK.

KARAR: İHALE SÜRECİNİN UZAMASI NEDENİYLE İŞE BAŞLAMA TARİHİ ÖTELENEBİLİR

KARAR NO : 2022/UH.II-1712

KARAR TARİHİ : 28.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“… idarece Sözleşme Tasarısında işe başlama ve bitiş tarihlerinin açıkça belirtilmesine karşılık şikayet ve itirazen şikayet başvuruları nedeniyle ihale sürecinin uzadığı ve bu durumun işin daha ileri bir tarihte gerçekleşmesine sebep olduğu ve dolayısıyla sözleşmenin imzalanamadığı durumlarda sürenin fiilen kısaldığı dikkate alınarak işlem yapılması gerektiği açıkça ortaya konulduğundan, bu durumun gerek idare ve gerekse ihaleye katılan istekliler tarafından önceden öngörülmesi ve buna göre hareket edilmesi gerektiği, ayrıca söz konusu sürecin uzamasının her ihale için geçerli olabileceği anlaşılmıştır.

 

İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısı’nın iddia konusu maddelerinin birbiriyle uyumlu olarak düzenlendiği ve ihale tarihi ile işe başlama tarihi arasında 37 takvim gününün olduğu, işe başlama süresinin belirlenmesinin, hizmetin acil yapılma gerekliliği ve işin önemi açısından idarenin takdirinde olduğu, dolayısıyla işe başlama süresinin idarenin ihtiyaçları ve takdir yetkisi doğrultusunda yapılan bir idari tasarruf olduğu, ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve basiretli tacir olma yükümlülüğünü haiz isteklilerin söz konusu işe başlama süresi içerisinde yer hazırlığı, hizmet verilecek binaları ve tüm malzemeleri/ekipmanları hazırlama süreçlerini göz önünde bulundurarak tekliflerini hazırlamaları gerektiği, Tebliğ’in … 80.2’nci maddesi gereğince şikayet ya da itirazen şikayet başvuruları sebebiyle ihale sürecinin uzaması nedeniyle işe başlama tarihinin ötelenebileceği, işin bitiş tarihinin uzamasının mümkün olmadığı ve bu durumda işin süresinin fiilen kısalacağının açık olduğu, söz konusu durumun gerçekleşmesi halinde idarelerin buna göre işlem tesis etmeleri gerektiği, dolayısıyla iddia konusu düzenlemelerin isteklilerin teklif vermesini engelleyici veya isteklileri tereddüde düşürücü nitelikte olmadığı ve bu düzenlemelerin herhangi bir istekliye avantaj sağlamadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”