Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE SÜRECİNİN UZAMASI HK.

KARAR: İHALE SÜRECİNİN UZAMASI SONUCUNDA TEKLİF GEÇERLİLİK SÜRESİNİN İHALE DOKÜMANINDA ÖNGÖRÜLEN SÜRE KADAR UZATILMASI VE EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF SAHİBİ İLE SÖZLEŞME İMZALANABİLMESİ MÜMKÜNDÜR

KARAR TARİHİ: 09.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-337

“… mevzuat hükümleri, ihale dokümanı düzenlemeleri ve tespitler bir arada değerlendirildiğinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda “istekli”nin “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi” olarak tanımlandığı, ihale süreci içerisinde isteklilerin teklif geçerlilik süresinin dolmasının veya geçici teminatının iade edilmesinin söz konusu “istekli” sıfatının kaybedilmesi sonucunu doğurmadığı, kesinleşen ihale kararı bildirildikten sonra şikâyet başvurusunda bulunulması veya dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucunda, teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen süre kadar uzatılmasının ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile kabul etmeleri şartıyla, sözleşme imzalanabilmesinin mümkün olduğu, nitekim, başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak açılan davalardan birine ilişkin olarak, Ankara 4.İdare Mahkemesi 20.12.2021 tarihli ve E:2021/2076, K:2021/2337 sayılı kararının uygulanmasını teminen alınan 12.01.2022 tarihli ve 2022/MK-11 sayılı Kurul kararı sonrasında, T… Limited Şirketi’ne gönderilen 24.01.2022 tarihli yazı ile söz konusu istekliden “teklifinizin süresinin uzatılması ve sözleşme imzalanacağı taktirde kesin teminat yatırılacağına dair dilekçenin” sunulmasının istenildiği ve anılan istekli tarafından 25.01.2022 tarihinde, “tekliflerinin geçerlilik süresini 24.01.2022 tarihinden itibaren 30 iş günü uzattıklarını ve taraflarına gönderilecek olan sözleşmeye davet yazısı geldiği taktirde kesin teminat ve ilgili evrakları” sunacaklarına ilişkin dilekçenin sunulduğu, bunun üzerine, idarece 04.02.2022 tarihinde gönderilen sözleşmeye davet yazısı sonrasında, kesin teminat mektubu sunulmak suretiyle teminat şartının yerine getirilerek 08.02.2022 tarihinde idare ile sözleşmenin imzalandığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”