Hakkakul Logo Beyaz

İHALE TARİHİ YILIN İLK DÖRT AYINDA OLMAYAN İHALELERDE BİLANÇO VE TOPLAM CİROYA İLİŞKİN YETERLİK KRİTERİNİN SAĞLANABİLMESİNİN ÖNCELİKLİ ŞARTI İHALENİN YAPILDIĞI YILDAN BİR ÖNCEKİ YILA AİT BİLANÇO VEYA EŞDEĞER BELGELER VE GELİR TABLOSUNUN SUNULMASIDIR

KARAR TARİHİ: 23.02.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-288

“… mevzuat hükümlerinden isteklilerin ihalelerde bilanço ve toplam ciroya ilişkin yeterlik kriterlerini ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait bilanço veya eşdeğer belgeler ve gelir tablosu sunmak suretiyle sağlayabileceği, söz konusu kriterleri bir önceki yıla ilişkin belgeleri sunmak suretiyle sağlayamayanların ise son iki yıla ait belgelerini sunabileceği, bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacağı, diğer taraftan ihale tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde bir önceki yıla ilişkin bilanço ve eşdeğer belgeleri ve gelir tablosunu sunamayanların iki önceki yıla ait belgelerini sunabileceği, bu belgeleri sunmak suretiyle yeterlik kriterlerini sağlayamayanların ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabileceği, bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacağı anlaşılmıştır. Dolayısıyla ihale tarihi yılın ilk dört ayında olmayan ihalelerde bilanço ve toplam ciroya ilişkin yeterlik kriterinin sağlanabilmesinin öncelikli şartının ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait bilanço veya eşdeğer belgeler ve gelir tablosunun sunulmasından geçtiği anlaşılmıştır.

Ş…  Ltd. Şti. tarafından 06.12.2021 tarihinde gerçekleştirilen başvuruya konu ihalede bilanço ve toplam ciroya ilişkin yeterlik kriterinin sağlanabilmesi için 2020 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun da teklif zarfı içerisinde sunulması gerekirken sunulmadığı görüldüğünden başvuru sahibi isteklinin anılan iddiasının söz konusu istekli açısından yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak Z… Ltd. Şti., Ş… Ltd. Şti., Ş… Ltd. Şti., V…  Ltd. Şti. ve M… Ltd. Şti.nin tekliflerinin ihalenin 1 ve 2’nci kısımlarında değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”