Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE TARİHİNDE GEÇERLİ OLAN BELGELER HK.

KARAR: İHALE TARİHİNDE GEÇERLİ OLAN BELGELER İLE İHALEYE KATILMAK ESASTIR.

KARAR NO : 2015/596

KARAR TARİHİ : 16.04.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 37

(Ankara 6. İdare Mahkemesi)

… Dava, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilat A.Ş. Yapı Daire Başkanlığı tarafından 02.09.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Atatürk Havalimanı Upim İç Hat Kargo Hizmet Binası Yapımı” ihalesinde değerlendirme dışı bırakılan Y. İn. ve Tes. Taah. Ltd. Şti. tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine, 4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince, şirketin iş bitirme belgesinin değerlendirilerek bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak tekrar yapılması gerektiği şeklinde düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin Kamu İhale Kurulu’nun 24.12.2014 tarih ve 2014/UY.III-4123 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacı şirketin T.C. Posta ve Telgraf Teşkilat A.Ş. Yapı Daire Başkanlığı tarafından 02.09.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Atatürk Havalimanı Upim İç Hat Kargo Hizmet Binası Yapımı” ihalesine katıldığı ve ihalenin üzerinde kaldığı, ihaleye katılan bir başka istekli Y. İnş. ve Tes. Taah. Ltd. Şti.nin sunduğu iş durum belgesine konu işte geçici kabul yapıldığı, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44. maddesinin 1. fıkrasındaki geçici kabulü yapılmış işlerde iş bitirme belgesi düzenleneceği hükmü uyarınca iş deneyim belgesini iş bitirme belgesi olarak ihaleye sunmadığı gerekçesiyle Y. İnş. ve Tes. Taah. Ltd. Şti.nin teklifinin ihaleyi yapan idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, teklifi değerlendirme dışı bırakılan şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu sonucunda “Teklifi değerlendirme dışı bırakılan şirketin sunduğu iş durum belgesinin Tosya Devlet Hastanesi  Baştabipliği tarafından düzenlendiği, iş durum belgesine konu işin geçici kabulünün yapıldığı, anılan şirketin 14.08.2013 tarihli dilekçe ile Tosya Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce iş bitirme belgesi için müracaat etttiği, aynı gün EKAP’a girildiğinde sistemde iş bitirme bölümü aktif olmadığından iş durum belgesi düzenlendiği ve teslim edildiği, şirketin 10.10.2014 tarihinde iş bitirme belgesi almak için yeniden müracaatta bulunduğu ve kendilerine iş bitirme belgesi tanzim edilerek elden teslim edildiği” hususların tespit edildiği, bu nedenle başvuru sahibine ait iş bitirme belgesi değerlendirilerek bu aşamadan sonra ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine karar verilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İhale mevzuatına göre isteklilerin ihalelere ihale tarihinde geçerli belgelerle katılmaları asıl olandır. Basiretli tacir vasfına sahip isteklilerin de ihalelere teklif verirken bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

Uyuşmazlık konusu olayda, dava dışı Y. İnş. ve Tes. Taah. Ltd. Şti.nin dava konusu ihaleye sunduğu iş durum belgesinin düzenleme tarihi itibariyle geçerliliği bulunmadığı ve bu durumun sistemdeki teknik arızadan kaynaklı olduğu sabit olmakla birlikte, anılan şirketin 14.08.2013 tarihli dilekçe ile Tosya Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce iş bitirme belgesi için müracaat ettiği, aynı gün EKAP’a girildiğinde sistemde iş bitirme bölümü aktif olmadığından iş durum belgesi düzenlendiği ve teslim edildiği, ihale ilanının ise 08.08.2014 tarihi olduğu ve 02.09.2014 tarihinde iş durum belgesinin ihaleye sunulduğu, aradan geçen uzunca bir zamanda geçerliliği bulunmayan belgenin düzeltilmesi için ihale tarihinden önce herhangi bir başvuruda bulunulmadığı, ihaleye teklif sunulduktan sonra başvuruda bulunularak belgenin düzeltildiği dikkate alındığında, basiretli tacir vasfına sahip anılan isteklinin ihaleye teklif verirken ihale tarihinde geçerli belgelerle katılmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, dava konusu ihalede teklifi değerlendirme dışı bırakılan Y. İn. ve Tes. Taah. Ltd. Şti. tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine, 4734 sayılı Kanun’un 54. Maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince, şirketin iş bitirme belgesinin değerlendirilerek bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak tekrar yapılması gerektiği şeklinde düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır…