Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE USULÜ OLMAYAN DOĞRUDAN TEMİN HK.

KARAR: BİR İHALE USULÜ OLMAYAN DOĞRUDAN TEMİN İLE İLGİLİ OLARAK KAMU İHALE KURUMUNUN İNCELEME GÖREV VE YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR

KARAR TARİHİ:07.09.2022

KARAR NO:2022/UM.IV-1057

Başvuru dilekçesinde, başvuruya konu alımların ihale yapılmak yerine, teknik şartname hazırlanmadan ve piyasada fiyat araştırması yapılmadan doğrudan temin yolu ile alındığı belirtildiğinden, söz konusu alımların 4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinin (d) bendi kapsamında doğrudan temin yöntemi ile gerçekleştirildiği anlaşılmış olup, bir ihale usulü olmayan doğrudan temin ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Ayrıca, 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca itirazen şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.”