Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BİR İHALE USULÜ OLMAYAN DOĞRUDAN TEMİN HK.

KARAR: BİR İHALE USULÜ OLMAYAN DOĞRUDAN TEMİN İLE İLGİLİ OLARAK KAMU İHALE KURUMU’NUN İNCELEME GÖREV VE YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR

KARAR TARİHİ: 26.05.2022

KARAR NO: 2022/UH.IV-634

“16.09.2021 tarih ve 33948433-934.01.02-5243151 sayılı “Yetkilendirilen Alım Heyeti Onay Belgesi” başlıklı belgede “4734 sayılı Kanun’un 22/d maddesine göre alım yapılacaktır” denilmiş olup, 21.09.2021 tarihinde saat 14:30’da doğrudan temin yöntemiyle yapılan alıma ilişkin 23.09.2021 tarihinde düzenlenen 95 sayılı “4734 Sayılı Kanun 22/d Maddesine Göre Yapılacak Alımlara İlişkin Piyasa Fiyat Araştırma Karar Tutanağı’nın” harcama yetkilisince 27.09.2021 tarihinde onaylanmasından sonra 04.10.2021 tarihinde alıma ilişkin sözleşme imzalanmıştır.

 

Bu kapsamda, başvuruya konu alımın 4734 sayılı Kanun’un “Doğrudan Temin” başlıklı 22’nci maddesinin (d) bendi kapsamında gerçekleştirildiği anlaşılmış olup, bir ihale usulü olmayan doğrudan temin ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumu’nun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Ayrıca, başvuru dilekçesinin Kuruma yapılan başvurularda aranan şekil unsurlarına uygun olmadığı (4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca itirazen şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı) tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.”