Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE ÜZERİNDE BIRAKILAN İSTEKLİ HK.

KARAR: BİLDİRİM USULÜNE UYGUN YAPILMADIĞINDAN SÖZLEŞME ÖNCESİ İDAREYE SUNULMASI GEREKEN BELGELERİN AÇIKÇA BELİRTİLMESİ SURETİYLE İHALE ÜZERİNDE BIRAKILAN İSTEKLİNİN YENİDEN SÖZLEŞME İMZALAMAYA DAVET EDİLMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ:14.09.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1100

“Sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgeler ve ilgili belgelerin sunulmaması halinde uygulanacak yaptırımların mevzuatta yer aldığı, mevcut ihale dokümanında ise sözleşme öncesi istenilebilecek belgelere ek olarak Teknik Şartname’nin 7’nci maddesinde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacak belgelere yer verildiği, anılan düzenlemeye yönelik süresi içerisinde yapılmış bir başvuru olmadığından ihale dokümanının bu haliyle kesinleştiği, bu durumda idarece gönderilecek sözleşmeye davet yazısında ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulması istenilen bilgi/belgelere açık ve net bir şekilde yer verilmesi ve ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından da söz konusu belgelerin sunulması gerektiği anlaşılmıştır.

Ancak, başvuruya konu ihaleye ait Teknik Şartname’nin 7’nci maddesinde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacak belgelere yer verildiği görülmüş olmakla birlikte, idare tarafından başvuru sahibine gönderilen 02.08.2022 tarihli sözleşmeye davet yazısında sadece 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair belgelerin sunulmasının istendiği, buna karşın idarenin aykırılık tespitlerine dayanak oluşturan Teknik Şartname’nin 7’nci maddesinde belirtilen belgelerin sunulması gerektiğine ilişkin herhangi bir bilgilendirmede bulunulmadığı, bu haliyle söz konusu bildirimin usulüne uygun yapılmadığı anlaşıldığından, idarece sözleşme öncesi idareye sunulması gereken belgelerin açıkça belirtilmesi suretiyle, başvuru sahibinin sözleşme imzalamaya yeniden davet edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, sözleşme öncesi idareye sunulması gereken belgelerin açıkça belirtilmesi suretiyle sözleşmeye davet yazısının yeniden gönderilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”