Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE ÜZERİNDE BIRAKILMIŞ İSTEKLİ HK.

KARAR: İHALE ÜZERİNDE BIRAKILMIŞ ANCAK SAHTE FATURA DÜZENLEME VE KULLANMA SUÇU İŞLEMİŞ İSTEKLİYLE SÖZLEŞME İMZALANMAMASI VE GEÇİCİ TEMİNATININ GELİR KAYDEDİLMESİ İŞLEMLERİ MEVZUATA UYGUNDUR

KARAR TARİHİ:12.10.2022

KARAR NO:2022/UY.I-1234

“4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında “Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır: … e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.” hükmüne yer verilmiş olup, Tebliğ’in 17.5.1.3’üncü maddesine göre mahkûmiyet kararında mesleki faaliyetten dolayı feri ceza verilip verilmediğinden bağımsız olarak asli cezanın mesleki faaliyet kapsamında olup olmadığının irdelenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Somut olaya ilişkin yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve ihale işlem dosyasında yer alan mahkeme kararları ve görüş yazıları dikkate alındığında, başvuru sahibi C… Y…’ın Bursa 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 04.12.2019 tarihli E: 2017/162 K:2019/562 sayılı kararı ile 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ait zincirleme suç işlediği, 4 kez 2 yıl 6 ay ceza aldığı, sahte belge düzenleme ve kullanma suçundan aldığı cezaların 13.01.2022 tarihinde kesinleştiği,

 

İncelenmekte olan ihale tarihinin 27.06.2022 olduğu, ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde cezanın kesinleştiği anlaşılmış olup, Mahkeme kararında “TCK’nın 53/1. Maddesinde belirtilen haklardan Yoksun Bırakılmasına” karar verildiği, ayrıca 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında Y…Ltd. Şti.’nin müdürü olduğu dönemde gerçekleştirdiği faaliyet konusuna yönelik ticari faaliyetler nedeniyle anılan yıllara ait vergi döneminde mazot/motorin alış faturalarında sahte belge kullanıldığı tespitlerinin yapıldığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinde yer alan Vergi Kaçakçılığı suçlarından olan Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçu’nun ticari faaliyetten kaynaklı mesleğin icrasına ilişkin olduğu, bu nedenle verilen mahkumiyet kararlarının mesleki faaliyetten kaynaklandığı şeklinde değerlendirilmesi gerektiği,

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunu’nun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendi hükmü ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 17.6.3’üncü madde açıklamaları çerçevesinde, idarece, yukarıda belirtilen gerekçeler ile ihale üzerinde bırakılan C… Y…’la sözleşme imzalanmaması ve anılan isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesi işlemlerinin mevzuata uygun olduğu, başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”