Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE ÜZERİNDE KALAN İSTEKLİ HK.

KARAR: İHALE ÜZERİNDE KALAN İSTEKLİNİN BU SEBEPLE BAŞVURU EHLİYETİNİN BULUNMADIĞI SÖYLENEMEZ.

KARAR NO : 2015/1849

KARAR TARİHİ : 05.08.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 56

(Ankara 17. İdare Mahkemesi)

Dava dosyasının incelenmesinden; Adıyaman Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü tarafından 05.05.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Adıyaman Tapu ve Kadastro Hizmet Binası yapım işi” ihalesine katılarak ihale üzerinde kalan davacı şirket tarafından;  firmalarınca verilen teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilmişe de teklifin aşırı düşük sınır değerinin çok altında kaldığı, idare tarafından aşırı düşük sorgusu istenilmeksizin usul ve yasaya aykırı değerlendirme yapılarak ihalenin firmaları üzerinde bırakılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı, davacı şirket başta olmak üzere aşırı düşük sınır değerin altında bulunan tüm isteklilerden sorgu alınması ve bu hususta düzeltici işlem kararı verilmesi gerektiği iddialarıyla yapılan şikayet başvurusunun reddi üzerine yapılan itirazen şikayet başvurusunun, davacı isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği ve ihalenin istekli üzerinde bırakıldığı, şikayetçinin ihaleye teklif vermek suretiyle elde etmek istediği menfaate kavuştuğu, dolayısıyla iddia konusu hususlar bakımından başvuru ehliyetini haiz olmadığından bahisle reddedilmesi üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda; 4734 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca istekli statüsünde olan ve katılmış olduğu ihale üzerine kalan davacı firma tarafından yukarıda bahsi geçen sebepler ile zarara uğrayacağını ileri sürerek yaptığı itirazen şikayet başvurusunun, Kanun’da açıkça ihale sürecindeki eylem ve işlemlerden dolayı bir hak kaybına veya zarara uğranıldığı düşünülmesi durumunda aday, istekli veya istekli olabileceklerce şikayet/ itirazen şikayet yoluna başvurulabileceği düzenlendiği halde idare tarafından, davacı tarafından ileri sürülen iddiaların düzeltici işlem tesis edilmesini gerektirip gerektirmediği hususunda işin esasına geçilerek bir inceleme yapılmaksızın, salt davacı şirketin ihaleyi kazanmış olduğundan hukuken korunması gereken bir hakkın bulunmadığı, ihaleye teklif vererek elde etmek istediği menfaati elde ettiğinden bahisle ihaleye ilişkin olarak düzeltici işlem tesis edilmesine dair başvuru ehliyetli olmadığından gerekçesiyle  itirazen şikayet başvurusunun usul yönünden reddine dair tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.