Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE ÜZERİNDE KALAN İSTEKLİ HK.

KARAR : İHALE ÜZERİNDE KALAN İSTEKLİNİN SÖZLEŞME İMZALANMADAN ÖNCE İLGİLİ BELGELERİ İDAREYE SUNMASI GEREKİR.

KARAR NO : 2023/UY.I-31

KARAR TARİHİ : 04.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 4

“Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle 21.11.2022 tarihinde yapılan ihalede 10 adet doküman indirildiği, ihaleye 7 istekli tarafından e-teklif verildiği, sınır değerin altında teklif sunan 3 isteklinin teklifinin İdari Şartname’nin 33’üncü madde düzenlemesi kapsamında açıklama istenilmeksizin idarece reddedildiği, 24.11.2022 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Y.. T.. gerçek kişisi üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi istekli A… Ü…’in ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

 

.. mevzuat düzenlemelerinden elektronik ihalelerde isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir belge olarak yer alan noter tasdikli imza beyannamesini e-teklifleri kapsamında beyan etmelerine yönelik zorunluluğun 20.06.2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmi Gazete değişikliği ile kaldırıldığı, diğer taraftan isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi ve ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce ilgili belgeleri idareye sunması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Gerçek kişilerin eğer tacir ise ticaret sicil kaydı ve ticaret sicil gazetesinin isteye bağlı olarak bulunabildiği, dolayısıyla gerçek kişilerin ticaret sicil gazetesine kaydının zorunlu olmadığı, ihale üzerinde bırakılan istekli Y… T…’ın gerçek kişi ve EKAP kaydının olduğu, yeterlik bilgileri tablosunda teklif vermeye ilişkin herhangi bir bilgi girişinde bulunma zorunluluğu olmadığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin Yeterlik Bilgileri Tablosunda “Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin” başlıklı bölümün alt başlığı olan “Mezuniyet belgesi” bölümünde inşaat mühendisliği mezuniyet belgesini beyan ettiği, , bina yapım işi ihalesi olan somut ihalenin, inşaat mühendisliğine yönelik mezuniyet belgesi beyan eden isteklinin faaliyet konusunda yer aldığının kabulü gerektiği, ayrıca yukarıda yer verilen Yapım İşi İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38’inci maddesinde yer verilen “Aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.” hükmüne istinaden idare tarafından 06.12.2022 tarihli sözleşmeye davet yazısı gönderilen isteklinin de idareye sunduğu belgeler arasında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Şanlıurfa Temsilciliği tarafından düzenlenen oda kayıt belgesi sunduğu ve meslek odasına kayıtlı olduğunun görüldüğü anlaşıldığından başvuru sahibinin söz konusu iddiası uygun bulunmamıştır.”