Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALEYE AİT YETERLİK KRİTERİ HK.

KARAR: İHALEYE AİT YETERLİK KRİTERİNİN İDARİ ŞARTNAME YERİNE TEKNİK ŞARTNAMEDE DÜZENLENMESİ MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ: 06.04.2022

KARAR NO: 2022/UM.I-456

“… idarelerce belirlenmesi zorunlu olan mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ve bu kapsamda istenecek belgelere teknik şartnamede yer verilemeyeceği, İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde belirtilmeyen belgelerin yeterlik kriteri olarak kullanılamayacağı, İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesinde de söz konusu hususun açıkça belirtildiği, ihalede istenilecek belgelerin adaylar veya istekliler tarafından sunulmasına ilişkin hükümlere, ilan veya idari şartnamede yer verileceği anlaşılmaktadır.

 

Bu bağlamda söz konusu noter onaylı FDA onay sertifikasının Teknik Şartname’de istekliler tarafından teklifleri ile birlikte sunulmasının istendiği, ihaleye ait yeterlik kriteri olarak belirlendiği anlaşılan belgenin İdari Şartname yerine Teknik Şartname’de düzenlenmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”