Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALEDE BELGE EKSİLİĞİ HK.

KARAR: ŞİRKET ORTAKLARININ SON DURUMUNU GÖSTEREN TİCARET SİCİL GAZETELERİ İHALEYE KATILAN KİŞİ DIŞINDA BİRİNİ ONAYLAR NİTELİKTE İSE BU DURUM BELGE EKSİLİĞİ OLARAK KABUL EDİLİR.

KARAR NO : 2015/206

KARAR TARİHİ : 28.01.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 37

(Danıştay 13. Dairesi)

…söz konusu başvuru üzerine davalı idarece yapılan inceleme sonucu tesis olunan dava konusu işlem ile “Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi” nin şirket ortağı adına düzenlendiği ve belgenin mevzuata uygun olduğu, ancak şirketin tek ortağının A.B. olmasına rağmen sunulan Ticaret Sicili Gazetelerinin bu durumu tevsik etmediği, sunulan belgelere göre şirketin tek ortağının İ.B. olduğunun görüldüğü, ihale üzerinde bırakılan davacının İdari Şartname’nin 7’nci maddesi gereğince şirket ortaklarının son durumunu gösterir belgeleri sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen kamu ihale mevzuatı ve ihaleye konu olan idari şartname düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde; istekliler tarafından sunulan belgelerin içeriğinde yer alan bilgi eksikliğinin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla tamamlatılabileceği, ihale mevzuatına göre usulüne uygun olarak sunulmuş geçerli bir belge olarak kabulüne imkân bulunmayan belgelerin, bilgi eksikliği olarak değerlendirilmesi ve tamamlatılmasının mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Uyuşmazlığa konu ihalede, özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesinin şirket ortağı adına düzenlendiği, mevzuata uygun olduğu ancak, şirketin tek ortağı A.B. olmasına rağmen ihale dosyasında sunulan Ticaret Sicil Gazetelerinin bu hususu doğrulamadığı, sunulan belgelerden şirketin tek ortağının İ.B. olduğunun görüldüğü, bu haliyle davacının, şirket ortaklarının son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetelerini sunmadığı açıktır. Ayrıca, bu hususun tamamlatılacak bir bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesine de imkân bulunmamaktadır.

Bu itibarla, davacının  teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki İdare mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmediği…