Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALEDE İKİ İSTEKLİNİN BULUNMASI HALİ HK.

KARAR: İHALEDE İKİ İSTEKLİNİN BULUNMASI HALİNDE BİRİNİN ELENMESİ, İHALENİN DOĞRUDAN  DİĞERİNİN ÜZERİNDE KALACAĞI ANLAMINA GELMEZ.

KARAR NO : 2014/1446

KARAR TARİHİ : 09.12.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 42

(Ankara 2. İdare Mahkemesi)

…Bakılan davada ihalenin 1’inci kaleminde A.G.S.H.S. Co. Ltd. firmasından alınan teklif vermeye ve sözleşme imzalamaya yetkilendirme belgelerinin ve yetkili satıcılık belgelerinin apostil tasdik şerhi taşımadığı, anılan firmaya ait kapasite raporunun teklif dosyasında bulunmadığı, anılan firmadan alınan teklif vermeye ve sözleşme imzalamaya yetkilendirme belgelerinin ve yetkili satıcılık belgelerinin yeminli tercüman tarafından yapılan tercümelerinin noter onayı taşıdığı ancak yabancı ülkede düzenlendiği anlaşılan söz konusu belgelerde Konsolosluk ya da Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir tasdiğin de yer almadığı, anılan firmaya ait bir kalite yönetim sistem belgesi (ISO 9001:2008) ile çevre yönetim sistem belgesi (ISO 14001:2004) üzerinden TÜRKAK Akreditasyon Markası bulunmadığı veya beraberinde teyit yazısının yer almadığı, ihalenin 3 ve 4’üncü kalemlerinde de anılan firmaya ait kalite yönetim sistem belgesi ile çevre yönetim sistem belgesi üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markası bulunmadığı veya beraberinde teyit yazısının yer almadığı görülmektedir.

Bu durumda, ihalenin 1, 3 ve 4’üncü kalemi üzerinde kalan isteklinin yukarıda belirtilen belgeleri idari şartnamede gösterilen usulde sunmadığı anlaşıldığından bu hususun kamu yararı ve rekabetin artırılması gerekçesiyle gözardı edilerek davacı şirketin başvurusunun reddine yönelik dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Öte yandan, iki isteklinin katıldığı ihalede bir isteklinin değerlendirme dışı bırakılması anlamına gelecek bu sonuç, ihalenin doğrudan kalan tek istekli olan davacı şirket üzerinde bırakılması anlamına gelmemekte olup davalı idarece davacı şirket tarafından sunulan tüm bilgi, belgelerin ilgili mevzuat ve idari şartnameye uygunluğu değerlendirildikten sonra ihale hakkında yeniden bir karar verilmesi gerektiği anlamını taşımaktadır.