Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALEDE ÖNGÖRÜLEN ŞARTLARIN SAĞLANMASI HK.

KARAR: İSTEKLİLER TARAFINDAN BEYAN EDİLEN BİLGİLER İLE SORGULAMA SONUCU EDİNİLEN BİLGİLER VE BU BİLGİLERİ TEVSİK ETMEK AMACIYLA SUNULAN BELGELER ARASINDA FARKLILIK BULUNMASI DURUMUNDA; İHALEDE ÖNGÖRÜLEN ŞARTLARIN SAĞLANMASI KAYDIYLA TEKLİFLERİN GEÇERLİLİĞİ ETKİLENMEZ

KARAR NO : 2023/UH.I-171

KARAR TARİHİ : 18.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“Başvuru sahibi kısaca ihale üzerinde bırakılan isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği bilgiler ile bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunduğu belgelerin birbiriyle uyumlu olmadığı, belgeleri sunulan aracın ihale dokümanında aranılan şartları taşımadığı ve aracın benzinli olduğu iddiasında bulunmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri uygulama Yönetmeliğinin 59/A maddesi ve İdari Şartname’nin 36’ncı maddesi düzenlemeleri göz önüne alındığında söz konusu düzenlemelerden; ihale dokümanında belirtilen yeterlik kriterlerine ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgilerin; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, istekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler ve bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliğinin etkilenmeyeceği ancak ihalede öngörülen şartların sağlanamadığının anlaşılması durumunda, bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından yeterlik kriteri olarak teklif edilen aracın model yılı, marka kodu, tip kodu, marka adı, tip adı ve kasko değeri bilgilerinin yeterlik bilgileri tablosunun diğer belgeler satırında eksiksiz olarak beyan edileceği düzenlenmiş olup, teklif edilen araçların Teknik Şartname’de yer verilen diğer özelliklerinin yeterlik kriteri olarak belirlenmediği ve teklif edilen araçlara ilişkin olarak teklif edilen araçların plakası, ruhsat bilgisi vb. bilgilerin istenilmediği anlaşılmaktadır.

 

Bu bağlamda ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda model yılı, marka kodu, tip kodu, marka adı, tip adı ve kasko değerine yer verilerek beyan edilen araçla idarenin belge talebi üzerine yine anılan istekli tarafından doldurulan Ek-6 tablosundaki “4+1 Kişilik Binek (En az 2019 model)” cinsi aracın model yılı, marka kodu, tip kodu, marka adı, tip adı ve kasko değerinin birbiriyle uyumlu olmadığı görülmekle birlikte, idare tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen aracın kasko değerinin Türkiye, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan Motorlu Kara Taşıtları kasko değer listesi üzerinden uygunluğunun kontrolünün yapılabileceği, yapılan kontrol sonucunda anılan istekli tarafından teklif edilen fiyatın uygun olup olmadığına yönelik değerlendirmenin yapılmasında herhangi bir engelin bulunmadığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, başvuru sahibinin iddiaları çerçevesinde idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmamasının yerinde olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca idare tarafından şikayete konu ihale sürecinde yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen araçların ve ihale dokümanında yer alan tüm özelliklerini karşılayan araçların sözleşmeyi imzalayacak olan yüklenici tarafından sözleşme süresince temin edilmesi zorunlu olduğundan, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen araçtan farklı araç ve anılan özellikleri taşımayan araçların sözleşmede kullanılması durumunun 4735 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinde yer alan “ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek” hükmü dahlinde değerlendirileceği ve söz konusu yüklenici hakkında cezai işlemlerin uygulanacağı da göz önünde bulundurulmalıdır.”