Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALEDE SİCİL, İZİN, RUHSAT GİBİ BELGELERİN SUNULMASI HK.

KARAR: İSTEKLİLER TARAFINDAN İHALE KONUSU İŞİN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN ALINMASI ZORUNLU OLAN VE İLGİLİ MEVZUATINDA O İŞ İÇİN ÖZEL OLARAK DÜZENLENEN SİCİL, İZİN, RUHSAT GİBİ BELGELERİN SUNULMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERE İLAN VE İDARİ ŞARTNAMELERDE YER VERİLİR

KARAR NO : 2022/UH.II-1442

KARAR TARİHİ : 23.11.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“… mevzuat hükümleri ile doküman düzenlemelerinden, istekliler tarafından ihale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin sunulmasına ilişkin hükümlere ilan ve İdari Şartnameler’de yer verileceği, işin niteliği göz önünde bulundurularak ön yeterlik şartnamesi ve idari şartnamede; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, hizmet yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliğine ilişkin düzenleme yapılabileceği, iş ortaklığında, ortaklardan en az birinin kalite ve standarda ilişkin belgeleri sunmasının yeterli olduğu, isteklilerin teklifleri kapsamında TSE’den alınmış TS 13075 İş yerleri – Gıda Maddeleri Taşıma Hizmetleri Yeterlilik Belgesi’ni teklifiyle birlikte idareye sunmaları gerektiği anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi iş ortaklığının özel ortağı Ö… İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun, “Diğer Belgeler” satırının, “Diğer Belge” bölümünün, “Belge Adı ve Açıklaması (İdari Şartname’nin 7.5.3 maddesi)” kısmında;

“TSE’den Alınmış TS13075 İş Yerleri-Gıda Maddeleri Taşıma Hizmetleri Yeterlilik Belgesi, Hizmet Yeterlilik Belgesi – Belge No: 31-HYB-107 İlk Veriliş Tarihi: 18.05.2001 – Son Geçerlilik Tarihi: 18.05.2023 – Sicil No: 8294” şeklinde beyanın yer aldığı görülmüştür.

İdare tarafından beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulmasının istenilmesi üzerine ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi iş ortaklığının özel ortağı tarafından kendi adına düzenlenmiş son geçerlik tarihi 18.05.2023 olan, 31-HYB-107 belge nolu hizmet yeterlik belgesinin sunulduğu, söz konusu belge üzerinde verilen hizmetin kapsamı başlığı altında “TS 13075 (23.03.2004) İş Yerleri – Gıda Maddeleri Taşıma Hizmetleri – Genel Kurallar Standardına Uygun Hizmet Veren” bilgisinin yer aldığı görülmüştür.

 Yapılan inceleme neticesinde, İdari Şartname’de istenilen şikayete konu belgenin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi iş ortaklığının özel ortağı tarafından beyan edilip sunulduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”