Hakkakul Logo Beyaz

İHALEDE SUNULACAK BELGELER HK.

KARAR: İSTEKLİLERDEN YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDİLEN BİLGİ VE BELGELERDEN SADECE EKAP VEYA DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ İNTERNET SAYFALARI ÜZERİNDEN SORGULANARAK TEMİN VEYA TEYİT EDİLEMEYENLERİN SUNULMASI İSTENMELİDİR

KARAR TARİHİ: 12.01.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-65

“… İdare tarafından başvuru sahibi istekliye gönderilen 02.12.2021 tarihli beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulmasına ilişkin yazıda, 09.12.2021 tarihine kadar istenilen belgelerin idareye sunulmasının istendiği, söz konusu yazının devamında, sunulması gereken belgeler kısmında, isteklinin Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan etmiş olduğu bilgiler dikkate alınmaksızın, İdari Şartname’nin 7’nci maddesi uyarınca sunulabilecek tüm belgelerin ayrı ayrı belirtildiği, başvuru sahibinin ve idarenin beyanları doğrultusunda söz konusu belgelerin istenilen tarihe kadar idareye sunulmamış olduğu anlaşılmıştır.

 

İlgili mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemeleri doğrultusunda, başvuru sahibi istekliden sadece Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyenlerin istenilmesi gerekirken, 02.12.2021 tarihli yazıya İdari Şartname’nin 7’nci maddesi uyarınca sunulabilecek tüm belgelerin konu edildiği ancak başvuru sahibi istekli tarafından anılan tabloda beyan edilen ortaklık ve yönetici bilgileri, geçici teminat mektubu, banka referans mektubu, iş deneyim belgesi, şirketin 2020 yılı bilanço ve net satışlar tutarını gösteren ciro bilgilerinin tümünün, EKAP, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilen bilgilerden oluştuğu anlaşılmıştır.

 

Yapılan tespit ve incelemeler neticesinde; başvuru sahibi istekli tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen bilgilerin tümünün EKAP ortamında sorgulanarak temin veya teyit edilebilen bilgilerden oluştuğu bu sebeple anılan istekliden söz konusu bilgileri teyit eden belgelerin sunulmasının istenmesine gerek olmadığı dolayısıyla anılan isteklinin belirtilen belgeleri sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatının irad kaydedilmesi işleminin yerinde olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır…”