Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALEDE TEK GEÇERLİ TEKLİFİN KALMASI HK.

KARAR: SALT TEK GEÇERLİ TEKLİFİN KALMASI REKABET ORTAMININ OLUŞMADIĞI ANLAMINA GELMEZ.

KARAR NO : 2015/1274

KARAR TARİHİ : 18.09.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5

(Ankara 8. İdare Mahkemesi)

Olayda, B… Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından 12.05.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Ayakta 1 ve 2 Basamak Sağlık, Ağız ve Diş Sağlığı ve Huzurevi Sağlık Hizmet Alım İşi” ihalesinin davacı uhdesinde kaldığı, ihalede istekliler arasında bulunan Y. Temizlik Organizasyon Ltd. Şti.’nce ihaleye ilişkin olarak yapılan itirazen şikâyet dilekçesi ile idarece tekliflerinin teklif dosyasında iş bitirme belgesi bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, iş bitirme belgesinin, B. Belediyesince verilmediğinden ihaleye sunulamadığı, ihalede tüm isteklilerin teklif bedellerinin ihale kararında belirtilmesi zorunlu olmasına rağmen kendi teklif bedellerine yer verilmediği, ihale üzerine bırakılan isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesine konu işte ihale konusu iş ve benzer işler tanımına uymayan işler olduğu bu nedenle ihalenin iptali gerektiği gerekçesiyle itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ise de; Kamu İhale Kurumu’nca iddialar yerinde görülmemiş ancak, ihalede 7 teklif verildiği ve 6 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bu çerçevede ihalede rekabetin oluşmadığı gerekçesiyle başvuruya konu ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

Bu duruma göre, söz konusu ihale rekabetin oluşmadığından bahisle iptal edilmiş ise de; anılan ihalede 19 isteklinin ihale dokümanı satın aldığı, 7 isteklinin teklif verdiği dikkate alındığında, ihaleyi yapan idarece rekabet koşullarının sağlandığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.