Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALEDE USULÜNE AYKIRI SUNULAN BELGELER HK.

KARAR: İDARİ ŞARTNAMEDE BELGELERİN NE ŞEKİLDE SUNULACAĞI AÇIKÇA BELİRTİLMİŞ İSE USULÜNE AYKIRI SUNULAN BELGELER KABUL EDİLMEZ VE USULE UYGUN SUNULMASI İÇİN BİR İMKAN DAHA VERİLMEZ.

KARAR NO : 2014/3060

KARAR TARİHİ : 02.10.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 37

(Danıştay 13. Dairesi)

…. kamu ihale mevzuatı ve ihaleye konu idari şartnamenin hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; istekliler tarafından sunulan belgelerin içeriğinde yer alan bilgi eksiklerinin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla tamamlatılabileceği, ihale mevzuatına göre usulüne uygun olarak sunulmuş geçerli bir belge olarak kabulüne imkan bulunmayan belgelerin, bilgi eksikliği olarak değerlendirilmesi ve tamamlatılmasının mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Uyuşmazlığa konu ihalede, TS 13111 Hizmet Yeterlilik Belgesinin ne şekilde sunulacağının, ihale mevzuatı ve idari şartnamede açıkça düzenlendiği hâlde, teklif zarfında uyuşmazlığa konu belgenin usule aykırı şekilde fotokopi olarak sunulduğu, üzerinde idarece ve noterce düzenlenmiş herhangi bir onay bulunmadığı, söz konusu belgenin bu durumda hukuken geçerli belge niteliğini taşımadığı anlaşıldığından, sonradan tamamlatılacak bir bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesine imkân bulunmamaktadır.

Bu itibarla, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karşı yaptığı itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.