Hakkakul Logo Beyaz

İhalede yaklaşık maliyete çok yakın olan tek geçerli teklifin kalması rekabet ilkesini ihlal eder.

Karar No : 2014/1483

Karar Tarihi : 05.12.2014

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 5

(Ankara 6. İdare Mahkemesi)

…Dava dosyasının incelenmesinden; B. B. Belediyesi B. Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (Buski) tarafından 05/05/2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2014/31323 İhale kayıt numaralı "Endeks Okuma, İhbarname Bırakma, Kapama-Açma Hizmetleri Alımı İşi" ihalesine iki adet teklif sunulduğu uyuşmazlık konusu ihalede, yaklaşık maliyet tutarı 22.774.233,12 TL olarak belirlendiği; davacının 19.415.520,00 TL olan teklif fiyatı, kar hariç yaklaşık maliyet tutarı olan 19.803.680,97 TL'nin altında kaldığından, idarece aşırı düşük olarak belirlendiğinden söz konusu isteklinin teklifi, aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, ihalede geçerli teklif sunan diğer isteklinin teklifi, kar hariç yaklaşık maliyetin üzerinde, kar dâhil yaklaşık maliyetin altında olduğu, bu istekli tarafından ihalede 22.400.040.00 TL'lik teklif fiyatı sunulduğu, dava konusu kurul kararı ile dava dışı isteklinin yaptığı itirazen şikayet başvurusu sonucunda, davacının teklifi, aşırı düşük teklif sorgulamasının mevzuata aykırı olduğu ve teknik şartnamede belirtilen asgari net prim tutarlarını karşılayacak nitelikte teklif vermemiş olduğu dikkate alınarak teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, davacı tarafından anılan ihalede fiyat yarışının oluşmadığı bu nedenle, ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilerek bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu uyuşmazlıkta; Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü (Buski) tarafından 05/05/2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "Endeks Okuma, İhbarname Bırakma, Kapama-Açma Hizmetleri Alımı İşi" ihalesinde yaklaşık maliyet tutarı olarak 22.774.233,12 TL belirlendiği, ihaleye iki adet teklif sunulduğu, ihale üzerinde bırakılan davacı şirketin teklifinin dava konusu işlemle değerlendirme dışı bırakılması sonucu ihalede tek geçerli teklifin kaldığı, yaklaşık maliyet tutarı 22.774.233,12 TL olarak belirlenen ihalede tek geçerli teklif sahibi isteklinin teklifinin 22.400.040.00 TL olduğu görüldüğünden anılan ihalede yeterli katılımın olmadığı, rekabetin oluşmadığı dikkate alındığında, yukarıda yer verilen mevzuat hükmü dikkate alınarak davalı idarece davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği tespit edildikten sonra anılan ihalede tek geçerli teklifin kaldığı, bu teklifin yaklaşık maliyete çok yakın olduğu ve ihalede rekabetin sağlanmadığı hususları dikkate alınarak ihalenin iptaline karar verilmesi gerekirken bu husus gözetilmeden tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır…