Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALEDE YETERLİK KRİTERİ HK.

KARAR: İHALE KAPSAMINDA YETERLİK KRİTERİ OLARAK BELİRLENMEYEN HUSUSLARA İLİŞKİN BELGE SUNULMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ BEKLENEMEZ

KARAR TARİHİ: 20.04.2022

KARAR NO:2022/UH.II-528

4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesi gereği ihale komisyonlarınca yapılacak olan yeterlik değerlendirmelerinin ihale dokümanı içerisinde yer verilen yeterlik belgeleri ve kriterleri üzerinden sonuçlandırılması gerektiği hüküm altına alınmış olup, ihale dokümanında yeterlik kriteri olarak ihalede kullanılacak araçların “EK-1 Teklif Edilen Araç Listesi”nin beyan edilmesinin istenildiği, bunun dışında araçların teknik özelliklerine ilişkin herhangi bir belge sunulmasına ilişkin düzenleme de bulunmadığından, sunulması zorunlu olmayan ve idarece istenilmeyen belgeler üzerinden değerlendirme yapılmasına da imkan bulunmamaktadır.

 

Bunun yanı sıra Teknik Şartname’de yer alan tüm özellikleri karşılayan araçların sözleşmeyi imzalayacak olan yüklenici tarafından sözleşme süresince temin edilmesi zorunlu olduğundan, anılan özellikleri taşımayan araçların sözleşmede kullanılması durumunun 4735 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinde yer alan “ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek” hükmü dahilinde dikkate alınacağı ve söz konusu yüklenici hakkında cezai işlemlerin uygulanacağı hususları da göz önünde bulundurulmak suretiyle hareket edilmesi gerektiği açıktır.

 

Bu çerçevede araçların teknik özelliklerinden olan koltuk kapasitesi ile otomatik – düz vites olmasına ilişkin herhangi bir belgenin İdari Şartname’nin ilgili maddesinde yeterlik kriteri olarak belirlenmediği göz önüne alındığında, ihale kapsamında yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen hususlara ilişkin belge sunulmasının ve değerlendirilmesinin beklenmeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin bahse konu iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”