Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALELERDE BİRDEN FAZLA TEKLİF VERİLMESİ HK.

KARAR: ALTERNATİF TEKLİF VEREBİLME HALLERİ DIŞINDA, İHALELERDE BİR İSTEKLİ TARAFINDAN ASALETEN YA DA VEKALETEN BİRDEN FAZLA TEKLİF VERİLMEZ.

KARAR NO : 2015/682

KARAR TARİHİ : 15.04.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 17, 27

(Ankara 5. İdare Mahkemesi)

Dava dosyasının incelenmesinden; davaya konu ihaleye katılan başka bir istekli olan Z.D-Ü. Haz. Bet.ve Beton Ekip. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının gerçek kişi ortağı Z.D’ye ait mezuniyet belgesinin davacı şirketin teklif dosyasında bulunmasından dolayı davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve davacı şirket hakkında 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (b) ve (d) bentleri uyarınca yasaklama işleminin başlatıldığı ve ihalenin A.-Taş Mad. Nak. İnş. Taah.ve Pet. Üm. San ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, davacı şirketin teklif dosyalarında Z.D’ye ilişkin mezuniyet belgesi sunulması neticesinde Kamu İhale Kanunu’nun 17/d maddesi gereğince tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddiası ile yaptığı itirazen şikayet başvurusunun reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta; dosya içerisinde bir örneği mevcut ihale işlem dosyası kapsamında yapılan incelemede, söz konusu ihalede davacı şirkete ait teklif dosyasında ihaleye katılan başka bir istekli olan Z.D –Ü. Haz. Bet.ve Beton Ekip. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının gerçek kişi ortağı Z.D’ye ait mezuniyet belgesinin bulunduğu, söz konusu ihaleye ilişkin 16.10.2014 tarihli ihale komisyonu kararında, davacı şirket ile diğer istekli Z.D – Ü. Haz. Bet.ve Beton Ekip. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının tekliflerinin 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin (b) bendi uyarınca “isteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak” kapsamında değerlendirilen fiil ve davranış nedeniyle ve anılan Kanun’un 17’nci maddesinin (d) bendi uyarınca “alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek” kapsamında değerlendirilen aynı fiil ve davranış nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve anılan Kanun’un 58’inci maddesi uyarınca i ihalelere katılmaktan yasaklanması yönünde işlem başlatılmasına ilişkin olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığına bildirimde bulunulduğu görülmektedir.

Diğer taraftan; Z.D –Ü. Haz. Bet. ve Beton Ekip. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının özel ortağı olan Ü. Haz. Bet. ve Beton Ekip. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ilgili 13.10.2014 tarih ve 6156 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde, şirketin sermayesinin 600.000,00 TL olduğu, bu sermayenin her birinin 1.000,00 TL kıymetinde 600 adet hisseye ayrıldığı, bunlardan 150 hisseye karşılık 150.000,00 TL nin İ.A’ya,150 hisseye karşılık 150.000,00 TL nin H.M.Y’ye, 150 hisseye karşılık 150.000,00 TL nin A.Y.’a ve 150 hisseye karşılık 150.000,00 TL nin M.Y ait olduğu görülmüştür.

Buna gore; yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde davacı şirketin hissedarları arasında eki D.,, Ü. Haz. Bet. ve Beton Ekip. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve ortaklarının bulunmadığı, ayrıca Ü. Haz. Bet. ve Beton Ekip. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti nin hissedarları arasında da davacı şirketin ve bu şirketin ortaklarının bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu durumda; Z.D’nin başvuru sahibi şirkette hiçbir hissesinin olmadığı, sadece adı geçen şahsın teknik personel olarak önerildiği, ancak ilgili mevzuat ve ilgili ihale okumanı çerçevesinde isteklilerin teklifleri kapsamında teknik personele ilişkin herhangi bir belge sunmaları gerekmediği, bu çerçevede anılan şahsa ait mezuniyet belgesinin iki farklı isteklinin teklif zarfı içinde yer almasının tek başına 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin (d) bendi kapsamında söz konusu istekliler adına “….doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif verildiği” veya aynı Kanun’un (b) bendinde belirtilen hallerden herhangi birinin gerçekleştiği anlamına gelemeyeceği sonucuna varılmış olup bu nedenle idarece 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bendi kapsamında davacı şirket teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.