Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALELERDEKİ ESAS AMAÇ HK.

KARAR: İHALELERDE ESAS AMAÇ, İDARENİN KENDİ İHTİYAÇLARINI EN ETKİLİ VE VERİMLİ ŞEKİLDE TEMİN ETMESİNE İMKÂN SAĞLAYACAK DÜZENLEMELERİN UYGULANABİLMESİNİN SAĞLANMASIDIR

KARAR NO : 2022/UH.II-1454

KARAR TARİHİ : 23.11.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“İdarelerin ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları ve işin niteliği gereği söz konusu hizmetin kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerektiği, söz konusu ihtiyaç karşılanırken ihaleye konu ürünlerin teknolojik performansını belirlemek konusunda takdir hakkı ve yetkisinin bulunduğu, ihalelerde esas amacın idarenin kendi ihtiyaçlarını en etkili ve verimli şekilde temin etmesine imkân sağlayacak düzenlemelerin uygulanabilmesinin sağlanması olduğu değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, idarelerin gerek ihtiyacı olan hizmetin tespiti, gerek ihale konusu alımın niteliklerini dikkate alarak teknik şartnamelerde hangi kriterleri belirleyip belirleyemeyecekleri gerekse de belirledikleri kriterlerin ihtiyacı karşılamada yeterli olup olmadığı noktasında belli bir serbestiye sahip olduğu açıktır. Ancak, alımın konusuna ilişkin teknik kriter ve özellikleri belirleme hususundaki bu takdir yetkisi, yukarıda yer verilen Kanun maddesi ile belli ölçüde sınırlandırılmıştır.

Bu çerçevede, ihale dokümanında idarece yüklenici ya da yükleniciye yetki veren distribütör veya üretici firmanın Ankara’da yerleşik teknik servisinin bulunmasının istenilmesine ilişkin olarak yapılan düzenlemenin ihtiyacın etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla takdir yetkisi çerçevesinde değerlendirilmesi gereken bir husus olduğu, idarece şikayete verilen cevaptan da anlaşıldığı üzere düzenlemedeki amacın yirmi bir ayrı sağlık tesisinde gerçekleştirilecek büyük kapsamlı işte cihazların arıza durumuna geçmesi halinde sağlık hizmeti sunumunda aksaklıklara yol açacak durumların oluşabileceği ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar meydana gelebileceği, bu doğrultuda sağlık hizmetinin kesintisiz devam ettirilmesinde yetki ve sorumluluğun idarelerde olduğu; öte yandan iddiada yer verilen servis hizmeti sağlanacağına ilişkin istenen taahhüdün Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 29’uncu maddesinde yer alan “İhalelerde hiçbir şekilde taahhütname istenemez.” hükmüne aykırı olmadığı, söz konusu dokümanda istenilen taahhütnamenin yükleniciden istenen bir taahhüt olarak istenildiği, bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı tespit edilmiştir.”