Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALELERDEKİ İMZA BEYANNAMESİ HK.

KARAR : TEKLİFLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINDIĞI İHALELERDE İMZA BEYANNAMESİ VEYA İMZA SİRKÜLERİ DÜZENLENMESİNE GEREK YOKTUR

KARAR NO : 2023/UY.I-40

KARAR TARİHİ : 04.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“… mevzuat hükümlerinde; ihaleye katılım sağlayacak isteklilerin tüzel kişi olmaları durumunda yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilerin idarece EKAP üzerinden alınması gerektiği, isteklilerin anonim şirket olması durumunda da ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının taranarak EKAP’a kayıt edilmesi gerektiği, ayrıca yeterlik bilgileri tablosu sunulan ve tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilerin idarece EKAP’tan alınması gerektiği, yeterlik bilgileri tablosunda ortaklar ve ortaklık oranları ile temsile yetkili kişilerin ve varsa vekile ilişkin bilgilerin beyan edilmesinin yeterli olduğu, herhangi bir ticaret sicil gazetesinin beyan edilmesine gerek olmadığı, ayrıca tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde imza beyannamesi veya imza sirküleri düzenlenmesine gerek olmadığı belirtilmiştir.

 

Yapılan inceleme neticesinde; tüzel kişiliğin ortakları tarafından teklif vermeye yetkili olunduğuna ilişkin bilgiler ile ilgili olarak yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin EKAP üzerinde yer alan bilgiler ile uyumlu olduğu, anonim şirket statüsündeki isteklinin EKAP kayıtlarında yer alan ve idarece de teyitleri yapılan pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile yeterlik bilgileri tablosunda yer alan verilerin uyumlu olduğu, ayrıca pay defterine ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesinin zorunlu olmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Öte yandan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nde tüzel kişilerin EKAP’a kayıt için tüzel kişi adına münferiden e-imza kullanarak işlem yapmak üzere yetkilendirilen kişilere ait noter onaylı vekâletname ile noter onaylı imza beyannamesinin sunulmasının, EKAP’a kayıt yaptırmak isteyen tüzel kişiler ile temsilci aracılığıyla başvuran gerçek kişilerin, EKAP üzerinden her türlü işlemi münferiden gerçekleştirmeye yönelik yetkiyi ihtiva eden temsil belgeleri ile Kuruma başvuruda bulunmalarının zorunlu olduğu hükmü yer almaktadır.

 

Yapılan inceleme neticesinde anılan isteklinin üç ortağından herhangi ikisinin müşterek imzası ile şirketi temsile yetkili kılındıkları anlaşılmıştır. Söz konusu üç ortaktan ikisi tarafından diğer üçüncü ortağın vekâletname ile şirketi münferiden temsile yetkili olmak üzere vekil tayin edildiği, dolayısıyla bu vekil kılınma işleminin EKAP üzerinden her türlü işlemi münferiden gerçekleştirmeye yönelik yetkiyi ihtiva ettiği, söz konusu durumun ilgili Yönetmelik’te yer alan EKAP’a kayıt için gerekli belgelerin niteliğini ifade eden “tüzel kişi adına münferiden e-imza kullanarak işlem yapmak üzere yetkilendirilen kişiler”i kapsadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”