Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALELERE KATILACAK İSTEKLİLER HK.

KARAR: İHALELERE KATILACAK İSTEKLİLERİN TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE, ELEKTRONİK İHALELER HARİÇ, TEKLİF MEKTUBUNU İMZALAYANIN NOTER TASDİKLİ İMZA BEYANNAMESİNİ TEKLİF KAPSAMINDA SUNMASININ ZORUNLUDUR

KARAR TARİHİ:15.06.2022

KARAR NO: 2022/UM.I-736

“… mevzuat hükümleri uyarınca, ihalelere katılacak isteklilerin tüzel kişi olması halinde, elektronik ihaleler hariç, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesini teklif kapsamında sunmasının zorunlu olduğu, vekaleten ihaleye katılma halinde ise vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile elektronik ihaleler hariç vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulmasının zorunlu olduğu anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi istekli F… Ltd. Şti. tarafından ihaleye vekaleten katılım sağlandığı, diğer bir ifadeyle birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinin vekil tarafından imzalandığı, anılan istekli tarafından vekaletnameye ilişkin bilgilerin sunulmayacak belgeler tablosunda beyan edildiği, beyan edilen bilgiler doğrultusunda EKAP üzerinden vekaletnameye erişildiği, bahse konu istekli tarafından ayrıca vekile ilişkin imza beyannamesinin teklif zarfında sunulduğu, yukarıda yer verilen mevzuat gereğince anılan isteklinin ilave belge sunmasına gerek bulunmadığı, dolayısıyla idarece söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekçesinin uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.”