Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALELERE KATILAMAYACAK ORTAK HK.

KARAR: İHALELERE KATILAMAYACAK OLAN ORTAK/ORTAKLIKLAR BELİRLENİRKEN KAMU DAVASININ AÇILDIĞI TARİHTEKİ DURUM DİKKATE ALINIR

KARAR TARİHİ:13.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-480

“… mevzuat hüküm ve açıklamaları ile tespitler neticesinde başvuru sahibinin ileri sürdüğü 2021/4452 esas numaralı kamu davasının M… Ltd. Şti. ile şirketin %75 ortağı G… U… hakkında değil, ihale tarihi itibarıyla şirketin %25 ortağı olan A… U… hakkında açıldığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58’inci maddesinin 2’nci fıkrasında sayılan ve ihalelere katılamayacak olan ortak/ortaklıklar belirlenirken, kamu davası açıldığı tarihteki durumun dikkate alınacağı, kamu davasının açıldığı tarih olan 26.03.2021 tarihinde A… U…’nun şirketin %25 ortağı olduğu, aynı şekilde A… U…’nun ihale tarihi itibarıyla şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmadığı, diğer taraftan anılan istekliye ait ticaret sicil gazetelerinin “www.ticaretsicil.gov.tr” üzerinden yapılan incelemesi sonucunda A… U…’ya gerçekleşen pay devirlerinin de kamu davasının açıldığı tarih olan 26.03.2021 tarihinden önce gerçekleştiğinin görüldüğü, ayrıca teklifi imzalayan kişinin G… U… olduğu, bir başka ifadeyle teklifin A… U… tarafından imzalanmadığı,

Başvuru sahibi tarafından özetle; A… U… ile G… U…nun eş oldukları ve ihale tarihi itibariyle aynı evde ikamet ettiklerinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden teyit ettirilebileceği iddia edilse de anılan kişilerin aynı şirketin ortağı oldukları, bir başka ifadeyle şikâyete konu ihalede birden fazla teklif verme durumunun olmadığı ve bu nedenle de M…Ltd. Şti.nin başvuruya konu ihaleye katılmasında herhangi bir engelin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”