Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI HK.

KARAR: İSTEKLİ HAKKINDA İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI NEDENİYLE YASAKLAMA KARARININ İLK YAYIMLANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN TÜM HÜKÜM VE SONUÇLARIYLA YÜRÜRLÜKTEN KALKMIŞ OLDUĞUNUN KABUL EDİLMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ:19.10.2022

KARAR NO:2022/UY.II-1270

“Başvuru sahibi tarafından itirazen şikâyet dilekçesinde ifade edilen 28.09.2022 tarihinde İstanbul 7. İdare Mahkemesinin 28.09.2022 tarihli ve 2022/1865 E sayılı dosyası ile yürütmeyi durdurma kararı vererek K…A.Ş. hakkında verilen ihalelere katılmaktan yasaklama kararının yürütmesini durdurduğu iddiası incelendiğinde, söz konusu kararda yapılan yasaklama işleminin, yasaklama işlemini yerine getiren idare bakımından yetki unsuru yönünden hukuka uyarlık bulunmadığının belirtildiği ve bu sebeple yürütmenin durdurulmasına karar verildiği, söz konusu yürütmenin durdurulması kararının 28.09.2022 tarihinde alındığı görülmektedir.

 

Yapılan incelemede, K…A.Ş.nin yarısından fazla hissesine sahip ortağı K…A.Ş.nin ihale tarihi itibarıyla yapılan yasaklılık teyitlerinde yasaklı durumda olduğu, ancak İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nin 28.09.2022 tarihli ve 2022/1865 E sayılı dosyası ile yürütmeyi durdurma kararı vererek K…A.Ş. hakkında verilen ihalelere katılmaktan yasaklama kararının yürütmesinin durdurulduğu, söz konusu kararın yasaklama kararının geri alınmasına ilişkin bir karar olarak değerlendirilerek yasaklama kararının ilk yayımlandığı tarihten itibaren tüm hüküm ve sonuçlarıyla yürürlükten kalkmış olduğunun kabul edilmesi gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin yeniden değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi K…A.Ş.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”