Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARLARI HK.

KARAR: İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARLARININ KALDIRILMASI İTİRAZEN ŞİKAYETE KONU EDİLEMEZ

KARAR NO : 2022/UM.II-1554

KARAR TARİHİ : 07.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 10

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinde, anılan madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceğinin Kurum tarafından belirleneceği, gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olan isteklilerin ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 17.6.4’üncü maddesinde, 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerine ilişkin belgelerin ihale üzerinde kalan istekli tarafından ilgili yerlerden temin edilerek süresi içerisinde ihaleyi yapan idareye sunulması ve bu belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içerdiğinin anlaşılması halinde, sonradan ihalenin iptal edilip edilmediğine bakılmaksızın, bu durumda olan isteklilerin ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi, fakat haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerektiğine yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi isteklinin, hakkında başlatılan ihalelere katılmaktan yasaklama kararının kaldırılması gerektiği iddiasına ilişkin olarak, ihalelere katılmaktan yasaklama kararlarının uygulanması ve kaldırılmasına yönelik iddiaların itirazen şikayete konu edilemeyeceği, söz konusu işlemlere ilişkin yetki ve sorumluluğun idareye ait olduğu, ihalelere katılmaktan yasaklama kararı işlemlerine ilişkin olarak Kurumun hukuka uygunluk denetimi imkanı bulunmadığı, yasaklama işleminin Kurumun görev alanında bulunmaması sebebiyle söz konusu iddianın görev yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”