Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLI OLMAK HK.

KARAR: İHALE ÜZERİNDE BIRAKILAN İSTEKLİNİN İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLI OLDUĞUNUN TESPİT EDİLMESİNİN ARDINDAN EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI İKİNCİ TEKLİF SAHİBİ İSTEKLİNİN TEKLİF TUTARININ UYGUN BULUNMAMASI NEDENİYLE İDARECE BÜTÜN TEKLİFLERİN REDDEDİLEREK İHALENİN İPTAL EDİLMESİ İŞLEMİ MEVZUATA UYGUNDUR

KARAR TARİHİ: 28.09.2022

KARAR NO: 2022/UY.II-1181

“… mevzuat hükümleri ile idarenin iptal gerekçesi birlikte değerlendirildiğinde, 4735 sayılı Kanun’un Geçici 6’ncı maddesi ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Geçici 6’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar uyarınca ek fiyat farkı ve artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için sözleşme konusu işin anılan maddenin yürürlüğe girdiği 15.04.2022 tarihi itibarıyla devam etmesi gerektiği, diğer bir ifadeyle 15.04.2022 tarihi veya anılan tarih öncesinde sözleşmesinin imzalanmış olmasının gerektiğinin anlaşıldığı, ayrıca anılan madde hükümlerinden ek fiyat farkı ve artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesinin bir diğer koşulunun ihalenin 01.04.2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinden olması gerektiğinin açıkça anlaşıldığı; başvuruya konu ihalenin gerçekleştirildiği tarihin 29.04.2022 olduğu, bu tarihin bahsi geçen geçici 6’ncı maddedeki 01.04.2022 tarihinden önce ihale edilmesi gerektiğine ilişkin şartı sağlamadığı, dolayısıyla ihalede anılan maddenin yürürlüğe girdiği 15.04.2022 tarihi itibarıyla imzalanan ve devam eden bir sözleşme de bulunmadığı, bu itibarla incelemeye konu ihalede idarenin iptal gerekçesinde yer verdiğinin aksine 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Geçici 6’ncı maddesi kapsamında ek fiyat farkı ve artırımlı fiyat farkı hesaplanamayacağı, 4734 sayılı Kanun’da ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacağı da göz önünde bulundurulduğunda idarece alınan ihalenin iptaline ilişkin karardaki söz konusu gerekçenin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Ancak 4734 sayılı Kanun’un 39’uncu maddesinde, ihale komisyonu kararı üzerine idarenin, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu, idarenin bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceği, bu çerçevede ihaleyi yapan idarelere ihaleyi iptal etme konusunda takdir yetkisinin tanındığı, bu itibarla incelemeye konu ihalede idarece ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olduğunun tespit edilmesinin ardından ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin teklif tutarının uygun bulunmadığı, idarelerce ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanmasının zorunlu olmadığı, dolayısıyla idarece bütün tekliflerin reddedilerek ihalenin iptal edilmesi işleminin 4734 sayılı Kanun’un “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesi kapsamında değerlendirildiğinde idarenin takdir yetkisi olarak değerlendirilmesi gerektiği anlaşıldığından ihalenin iptalinin mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.”