Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALELERİN KISMİ TEKLİFE AÇILMASI HK.

KARAR: İHALELERİN KISMİ TEKLİFE AÇILIP AÇILMAYACAĞI KONUSUNDA İDARELERİN TAKDİR YETKİSİ BULUNMAKLA BERABER KISMİ TEKLİFE AÇIK OLUP OLMAYACAĞINA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILMASI ZORUNLUDUR

KARAR TARİHİ: 21.09.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-1131

“Başvuruya konu ihalenin açık ihale usulü ve teklif birim fiyat alınmak suretiyle gerçekleştirileceği, ihale konusu işte alt yüklenici çalıştırılabileceği,  ihalede işin tamamı için teklif verileceğinin düzenlendiği, dolayısıyla kısmi teklif sunulmasına imkân tanınmadığı görülmüştür.

 

İhale dokümanı düzenlenmelerinde ihalenin kısmi teklife açık olup olmayacağına ilişkin düzenleme yapılmasının zorunlu olduğu, bu çerçevede, ihalelerin kısmi teklife açılıp açılmayacağı konusunda idarelerin takdir yetkisinin bulunduğu, bu itibarla ihalenin kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilmesi bakımından mevzuatta bir zorunluluk öngörülmediği anlaşılmaktadır.

 

Yapılan tespitler çerçevesinde; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 27’nci maddesinde hüküm altına alınan ve İdari Şartname’de bulunması zorunlu hususlar arasında sayılan ihalede kısmi teklif verilip verilemeyeceği hususunun, anılan Kanun’da belirtilen temel ilkeler gözetilerek ve ihtiyacın niteliği göz önünde tutularak idarenin takdir yetkisini kullanılmak suretiyle belirleyebileceği bir husus olduğu, bu çerçevede, ihalenin tamamına teklif verilmesinin söz konusu olduğu ihalelerde, başvuru sahibinin iddia ettiği üzere ihaleye katılımın sınırlandırıldığından söz edilemeyeceği anlaşıldığından, başvuruya konu ihalenin kısmi teklife kapalı olmasına ilişkin düzenlemenin mevzuat hükümlerine aykırılık olmadığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”