Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALENİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ HK.

KARAR: İHALENİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE BAZI KALEMLERİN MİKTARLARININ YANLIŞ HESAPLANMASI, SOMUT HATA BULUNMASI HALİNDE İDARENİN İHALEYİ İPTAL ETME YÖNÜNDE TAKDİR YETKİSİNİ KULLANMASI MEVZUATA UYGUNDUR

KARAR TARİHİ:14.09.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1117

“… mevzuat hükümlerine göre ihalenin iptali hususunda gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle ihale komisyonlarına ve dolayısıyla idarelere takdir yetkisi tanındığı, ancak bu takdir yetkisi mutlak ve sınırsız bir yetki niteliğinde olmadığından, takdir yetkisinin mevzuat çerçevesinde, eşitlik ilkesine uygun şekilde, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek kullanılması, tesis edilen iptal işleminin gerekçelerinin açıkça ortaya konulması ve somut olaya ilişkin öğelerin dikkate alınarak Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkeler çerçevesinde karar verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Söz konusu mevzuat hükümleri ile yapılan inceleme ve tespitler birlikte değerlendirildiğinde, idarece ihalenin 1 ve 2’nci kısımlarına ilişkin birim fiyat teklif cetvelinin bahse konu kalemlerinin miktarlarının yanlış hesaplanarak düzenlendiği, bu durumun ihalenin anılan kısımlarına teklif hazırlayan istekliler arasında çelişkiye neden olduğu, dolayısıyla idarece yapılan somut hatanın Kanun’un temel ilkelerinden olan saydamlık, rekabet, eşit muamele ve güvenirlik ilkelerini zedelediği anlaşıldığından mevcut olayda idarenin ihaleyi iptal etme yönünde takdir yetkisini mevzuata uygun bir şekilde kullandığı sonucuna varılmıştır.

 

Öte yandan ihalenin 3’üncü kısmına ilişkin birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir maddi hatanın veya bir çelişkinin bulunduğuna ilişkin somut bir veri ile anılan kısmın iptaline gerekçe gösterilen herhangi bir hususun bulunmadığı anlaşıldığından mevzuatın ihalenin iptaline yönelik idareye verdiği takdir yetkisinin ihalenin 3’üncü kısmı için hukuka, kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun kullanılmadığı sonucuna varılmıştır.”