Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALENİN ELEKTRONİK İHALE ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMEMESİ HK.

KARAR: İHALENİN ELEKTRONİK İHALE ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMEMESİ İHALEDE KATILIM VE REKABETİ ENGELLEMEZ

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UY.I-806

“Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesinde “(1)İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir. (2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak e-anahtarlar teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar gönderilir ve teklifler ihale tarih ve saatinde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapım işi ihalelerinin elektronik ihale şeklinde gerçekleştirilmesini zorunlu kılan bir mevzuat düzenlemesi bulunmadığından, idarenin mevzuatta kendisine tanınan yetki çerçevesinde işlem tesis ettiğinin kabulü gerekmektedir. Bu itibarla, ihalenin elektronik ihale şeklinde gerçekleştirilmemesinin ihalede katılım ve rekabeti engelleyici nitelikte olduğu iddia edilemeyeceğinden, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”