Hakkakul Logo Beyaz

İHALENİN İDARECE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI YAPILMAKSIZIN SONUÇLANDIRILMASINDA VE İDARECE İSTEKLİLERDEN HERHANGİ BİR AÇIKLAMA TALEBİNDE BULUNULMAMASINDA MEVZUATA AYKIRILIK YOKTUR

KARAR TARİHİ:19.10.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1269

“Yapılan incelemede, ihalenin 1. ve 2. kısımlarına ilişkin sınır değerin idare tarafından Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde yer verilen açıklamalara uygun şekilde, Kurumca hazırlanan sınır değer hesaplama modülü kullanılarak, teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan isteklilerin teklif bedelleri esas alınmak suretiyle belirlendiği, söz konusu hesaplamalar neticesinde ihalenin 1. kısmında ulaşılan sınır değerin 946.157,72 TL, 2. kısmında ulaşılan sınır değerin 1.020.442,47 TL olduğu, ihalenin her iki kısmında da sınır değerin altında teklif sunan isteklinin bulunmadığı, yukarıda yer verilen mevzuat ve ihale dokumanı düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde ihalenin idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın sonuçlandırılmasında ve idarece isteklilerden herhangi bir açıklama talebinde bulunulmamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bahse konu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”