Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALENİN İPTAL EDİLDİĞİ HALLER HK.

KARAR: İHALENİN İPTAL EDİLDİĞİ HALLERDE TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASINA YÖNELİK YAPILAN İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSU İNCELENMEKSİZİN REDDEDİLİR.

KARAR NO : 2015/278

KARAR TARİHİ : 19.02.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 39

(Ankara 6. İdare Mahkemesi)

…Dava konusu ihalede davalı idarece ihalenin iptaline gerekçe olarak gösterilen teklif geçerlilik süresinin dolmasına ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.7 maddesi dikkate alınarak ihale sürecinin uzaması ve isteklilerin teklif geçerlilik sürelerinin dolması halinde karşılıklı anlaşma ile bu sürenin uzatılabileceği ve bu hükmün her ihale süreci için geçerli olacağı, ayrıca ihale üzerinde kalan istekliye sözleşme imzalayıp imzalamayacağı hususu sorulmaksızın sadece teklif geçerlilik süresinin dolduğu gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmemesi gerektiği, ihale yetkilisinin teklif geçerlilik süresine ilişkin gerekçesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle dava konusu ihalenin iptaline ilişkin kararın iptaline karar verildiği görülmekle birlikte dava konusu ihalenin iptal gerekçesinin sadece teklif sahiplerinin teklif geçerlilik sürelerinin dolması olarak gösterilmediği, bu gerekçenin yanında ihale sürecinin itirazlar ve incelemeler nedeniyle 5 aydır sonuçlandırılamaması, ihalenin süreklilik arz eden hizmet alımı olması nedeniyle başlama ve bitiş tarihinin ihale dokümanlarında belirlendiği, ihale süresinin yarısına yakın kısmının geçtiği hususları dikkate alınarak takdir yetkisi kapsamında iptal edildiği, ihaleyi yapan idarelerin ihale yetkilisine, ihaleyi iptal etme konusunda takdir hakkı tanındığından bu yetkinin kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda usule ve amaca uygun olarak mevcut koşulların tekrar değerlendirilmesi ve kamu yararı ilkesinin göz önüne alınması suretiyle ve idarenin takdir yetkisi kapsamında iptal edilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığından dava konusu işlemin anılan ihalenin iptaline ilişkin kararın iptaline ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmadığından iptaline karar verilmesi gerekmektedir. Dava konusu işlemin “ihalenin iptali kararının iptaline” ilişkin kısmının Mahkememizce iptaline karar verildiğinden ve sonuç olarak dava konusu ihale iptal olduğundan başvuru sahibi A. Hiz. Org. İnş. San ve Tic. Ltd. Şti.-E. Hizmet Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın sundukları tekliflerin değerlendirmeye alınmasına ilişkin dava konusu işlemin kısmının iptaline ilişkin davacı talebinin incelenme olanağı olmadığından bu kısma ilişkin olarak incelenmeksizin ret kararı verilmesi gerekmektedir.