Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALENİN İPTAL EDİLMESİ HK.

KARAR: TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN TEKNİK ŞARTNAMENİN İLGİLİ MADDELERİNİ KARŞILAYIP KARŞILAMADIĞINA İLİŞKİN TEKNİK GÖRÜŞ ALINMASININ FİİLİ İMKÂNSIZLIK NEDENİYLE MÜMKÜN OLMAMASI NEDENİYLE İHALENİN İPTAL EDİLMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ : 09.11.2022

KARAR NO : 2022/UM.II-1362

“Uyuşmazlığa konu olayda, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 08.09.2022 tarih ve E:2022/1736, K:2022/1698 sayılı kararı gereğince teknik görüş alınabilmesini teminen ihaleye konu numunelerin ihaleyi yapan davacıdan istendiği, davacının teklif değerlendirmesine esas numunenin bulunmadığını bildirmesi üzerine teknik görüş alınmasının fiilen mümkün olmadığı gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verilmişse de, söz konusu numunelerin M… Ltd. Şti. ve diğer isteklilerden istenebileceği, numunelerin temin edilmesi halinde teknik şartnamedeki teknik özelliklere uygun olup olmadığı hakkında değerlendirme yapılabileceği anlaşıldığından, söz konusu yola başvurulmadan teklif değerlendirmesine esas numunenin bulunmadığı gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.”

 

İlgili Kurul kararı:

Karar No : 2022/UM.II-1362

Karar Tarihi : 09.11.2022

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN TEKNİK ŞARTNAMENİN İLGİLİ MADDELERİNİ KARŞILAYIP KARŞILAMADIĞINA İLİŞKİN TEKNİK GÖRÜŞ ALINMASININ FİİLİ İMKÂNSIZLIK NEDENİYLE MÜMKÜN OLMAMASI NEDENİYLE İHALENİN İPTAL EDİLMESİ GEREKİR

“Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak teklif kapsamında sunulan numunelerin teknik görüşe gönderilmesi gerekmekle birlikte idarenin cevap yazısında açıkça numunelerin iade edildiği ve idarede bulunmadığının belirtildiği, başvuru sahibi istekli tarafından ihale kapsamında teklif edilen ürünün Teknik Şartname’nin ilgili maddelerini karşılayıp karşılamadığı hakkında karar verilebilmesini teminen ilgili kişi veya kurumdan görüş alınmasına olanak sağlayacak numunenin tedarik edilemediği, anılan Mahkeme kararında doğrultusunda teknik görüş alınmasının fiilen mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

Dolayısıyla anılan Mahkeme kararı gereği, ihaleye teklif edilen ürünün Teknik Şartname’nin ilgili maddelerini karşılayıp karşılamadığına ilişkin teknik görüş alınmasının fiili imkânsızlık nedeniyle mümkün olmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.”