Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALENİN İPTAL EDİLMESİ HK.

KARAR: İHALE ÖNCESİ ÇOK SAYIDA BAŞVURU BULUNMASINA KARŞIN BAŞVURULARIN GEREKÇESİZ ŞEKİLDE REDDEDİLMESİ VE AKABİNDE TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLİP İHALENİN İPTAL EDİLMESİ MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR NO : 2022/UH.I-1482

KARAR TARİHİ : 30.11.2022

“4 kısımdan oluşan “Samsun İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Sağlık Tesisleri İle Ek Hizmet Binalarının Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı İşi” ihalesinde 39 istekli olabilecek tarafından ihale dokümanı edinildiği, 18 istekli tarafından teklif verildiği, 3 isteklinin teklifinin geçerli kabul edildiği ancak ihalede rekabetin oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

08.11.2022 onay tarihli ihale komisyonu kararı incelendiğinde ihaleye teklif veren 18 istekliden teklif bedeli sıralamasında en düşükten başlamak üzere sırasıyla başvuru sahibi F… Anonim Şirketi, A… Anonim Şirketi ve A… Limited Şirketi’nin geçerli teklif olarak belirlendikleri, bu sıralamanın ihalenin 4 kısmının tamamında aynı olduğu tespit edilmiştir.

 

01.11.2022 tarihli ihale yapılmadan önce idareye mevcut Kurul kararlarına da atıf yapılmak suretiyle, İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde sayılan TS başlığı altında yer verilen belgelerin istenilmemesi gerektiği, ihale konusu işin hastanelerin kendi mutfağında yapılacağı ve dolayısıyla bu belgelerin istenilmiş olmasının dolaylı olarak yemek üretiminin yapılacağı mutfağın isteklinin kendi malı olması gerektiği sonucunu doğurduğu bu durumun da rekabeti kısıtladığı yönünde birden fazla istekli olabilecek tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, bu başvurular neticesinde idarece başvuruların gerekçesiz şekilde reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

 

08.11.2022 tarihli ihale komisyonu kararında ise fiyat avantajına sahip olan ancak İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde istenilen belgeleri karşılayamadıklarından ötürü teklifi değerlendirme dışı kalmış olan isteklilerin bulunduğu bu durumun da kamu zararına yol açacağı ve söz konusu düzenlemelerin rekabeti engellediğinden bahisle ihalenin iptal edilmiş olduğu ifadelerine yer verildiği görülmektedir.

 

İhale komisyonu kararında isteklilere yönelik yapılan değerlendirmeler incelendiğinde ise; ihalenin 4 kısmının her biri için 3 geçerli teklif arasında teklif bedeli en düşük olan başvuru sahibi F… Anonim Şirketi’nin teklif bedelinin altında teklif sunan (1’inci kısımda 5 istekli, 2’nci kısımda 3 istekli, 3’üncü kısımda 3 istekli, 4’üncü kısımda 4 istekli olmak üzere) hiçbir isteklinin teklifinin İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde yer verilen belgeleri karşılamadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmadıkları, bu isteklilerin değerlendirme dışı bırakılmasının gerekçesinin elektronik geçici teminat mektubu bilgilerinin beyan edilmemesi ve bu bilgilerin EKAP sistemi tarafından aktarılmamış olması durumu olduğu ve bu durumun istinasız şekilde bütün kısımlar için geçerli olduğu tespit edilmiştir.

 

İhalede yaklaşık maliyetin altında 3 geçerli teklifin bulunduğu, idarece avantajlı teklif olarak zikredilen tekliflerin birinin dahi İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde yer verilen koşulu karşılayamadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmadığı, bu açıdan bir kamu yararından bahsedilmesinin mümkün olmadığı, ihale öncesi bahse konu hususa ilişkin çok sayıda başvuru bulunmasına karşın bu başvuruların gerekçesiz şekilde reddedilerek akabinde teklifler değerlendirildikten sonra ihalenin aynı gerekçeyle iptal edilmesinin mevzuata uygun olmadığı, buna ek olarak İdari Şartname’nin bahse konu 7.5.3’üncü maddesine yönelik süresi içerisinde Kuruma herhangi bir itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı, bu yönüyle de ihale dokümanının kesinleştiği ve kesinleşen ihale dokümanı üzerinden verilen geçerli teklifler ile ihale sürecine devam edilmesi gerektiği sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.”