Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALENİN İDARE TARAFINDAN İPTAL EDİLMESİ HK.

KARAR: ŞİKAYET BAŞVURUSUNA İSTİNADEN İHALENİN İDARE TARAFINDAN İPTAL EDİLMESİ HALİNDE BU KARARA KARŞI KURUMA BAŞVURULUR.

KARAR NO : 2014/3173

KARAR TARİHİ : 21.10.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 56

(Danıştay 13. Dairesi)

Dava dosyasının incelenmesinden; D. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 06.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Mali Yılı 489 Kişi ile Malzeme Dahil 12 Aylık Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine dört firmanın teklif verdiği, ihaleye en avantajlı teklif veren firmanın dosyasında geçici teminat bulunmadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, en avantajlı teklifi veren firmanın da yaklaşık maliyetin üzerinde teklif verdiğinden bahisle değerlendirmeye alınmaması ile İdari Şartnamenin 7.6 maddesinde istenen benzer işin sadece hastane temizliği olduğu, bunun da rekabeti engellediği ve teklif veren firma sayısının az olmasından dolayı ihale komisyonunun 19.11.2012 tarihli kararıyla ihalenin iptaline karar verildiği, bu kararın davacı şirkete 26.11.2012 tarihinde tebliğ edildiği, sonrasında davacı şirket tarafından bu karar karşı 03.12.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, yapılan başvurunun reddi üzerine 19.12.2012 tarihinde Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet yoluna başvurulduğu, bu başvurunun da süre yönünden reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Uyuşmazlıkta; idare tarafından yapılan ihaleye ilişkin ilanın 08.10.2012 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı, 31.10.2012 tarihinde M. Temizlik Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. isimli firmanın ihale dokümanına itiraz ettiği, idare tarafından söz konusu itiraza cevap verilmeyerek zımnen reddedildiği, bahse konu firmanın ihaleye katılmadığı, teklif vermediği, ihale dokümanına yaptığı itirazın zımnen reddine ilişkin işleme karşı herhangi bir hukuki yola başvurmadığı görülmekte olup, idare tarafından ihalenin iptal edilmesinden önceki ihale sürecinde ihale dokümanına yönelik şikâyet başvurusu yapıldığı açıktır.

Bu durumda; 4734 sayılı Kanunda, idare tarafından ihalenin iptal edilmesinin daha önce yapılan şikâyet başvurusundaki gerekçelerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı noktasında bir ayrım yapılmaksızın ihalenin iptaline ilişkin işlemlerden şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanların itirazen şikâyete konu edilebileceğinin belirtildiği, öncesinde idareye şikâyet başvurusu yapıldığı açık olan uyuşmazlık konusu ihalenin iptaline ilişkin karar üzerine Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği, söz konusu itirazen şikâyet başvurusunu Kamu İhale Kurulunun inceleme görev ve yetkisinin bulunduğu sonucuna varılmıştır.

Bu nedenle, İdare Mahkemesince, idare tarafından resen iptal edilen ihaleye yönelik yapılan itirazen şikâyet başvurusunu Kamu İhale Kurulunun inceleme görev ve yetkisi bulunmadığından bahisle dava konusu işlemin iptali yönünde karar verilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.