Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALENİN İPTAL EDİLMESİNDE TAKDİR YETKİSİ HK.

KARAR: SOMUT DAYANAK OLMAKSIZIN KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANILMASI İLKESİNİN SAĞLANAMADIĞI GEREKÇESİ İLE İHALENİN İPTAL EDİLMESİ KAMU İHALE MEVZUATI KAPSAMINDA İDAREYE TANINAN TAKDİR YETKİSİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ

KARAR NO : 2022/UH.I-1485

KARAR TARİHİ : 30.11.2022

“… mevzuat düzenlemeleri ve tespitler bir arada değerlendirildiğinde; idare tarafından, başvuru sahibinin teklifinin sınır değerin altında olduğunun belirlendiği ve aşırı düşük teklif açıklamasının istenildiği, başvuru sahibince süresinde aşırı düşük teklif açıklamasında bulunulduğu, fakat idarece söz konusu isteklinin aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunmayarak teklifinin reddedildiği, K… Ltd. Şti.nin açıklamalarının ise uygun olduğunun belirtildiği ve sınır değerin üzerinde teklif sunan isteklinin teklifinin de geçerli teklif olarak belirlendiği, ancak daha sonra piyasadan yapılan fiyat araştırması kapsamında elde edilen fiyat teklifleri ile ihaleye sunulan teklifler kıyaslandığında yaklaşık maliyetin piyasa rayiçlerinin oldukça üzerinde olması, bununla paralel olarak sınır değerin yüksek olması sebebiyle aşırı düşük teklif sayısında ciddi bir artışın olması ve K… Ltd. Şti.nin teklifinin cari fiyatın çok üzerinde olması gerekçe gösterilerek “kaynakların verimli kullanılması” ilkesi çerçevesinde ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Kamu ihale mevzuatında gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen proforma faturaların değerlendirmeye alınmayacağı ve buna ilişkin gerekçelerin yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterileceğinin hüküm altına alındığı, idarece yaklaşık maliyet hesabında, piyasa araştırmasına konu şirketlerin fiyat tekliflerinin piyasa rayiçlerini yansıttığı göz önüne alınarak tüm tekliflerin dikkate alındığı ve yaklaşık maliyet hesap cetvelinde araştırma sonucu elde edilen fiyat tekliflerinin piyasa rayiçlerini yansıtmadığına yönelik bir değerlendirmeye yer verilmediği tespit edilmiştir.

 

İhaleye teklif sunan ve geçerli teklif olarak belirlenen iki isteklinin teklif bedelinin sırasıyla yaklaşık maliyetten %47 ve %37 daha düşük olduğu, idarece yaklaşık maliyet hesap cetvelinde yer alan bütün fiyatların piyasa rayiçlerini yansıttığı kabul edilerek ihale sürecine devam edildiği, bu süreçte K…Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunarak teklifinin geçerli olduğunun açıkça beyan edildiği, daha sonra komisyon kararında söz konusu isteklinin teklifinin cari fiyatın çok üzerinde olduğunun belirtildiği, ancak “cari fiyat” hususuna dayanak herhangi bir açıklama ya da verinin ortaya konulamadığı tespit edilmiş olup, somut dayanak olmaksızın kaynakların verimli kullanılması ilkesinin sağlanamadığı gerekçesi ile ihalenin iptal edilmesinin kamu ihale mevzuatı kapsamında idareye tanınan takdir yetkisi kapsamında değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmıştır.”