Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALENİN İPTAL EDİLMESİ DURUMUNDA İSTEKLİLERE BİLDİRİM HK.

KARAR: İHALENİN İPTAL EDİLMESİ DURUMUNDA İDARECE İSTEKLİLERE GEREKÇELERİ BELİRTİLMEK SURETİYLE BİLDİRİM YAPILMASI GEREKİR

KARAR NO : 2022/UH.II-1418

KARAR TARİHİ : 16.11.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 41

“… mevzuat hükümlerinden; idarelerin ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları, bu çerçevede idarelerin sunulan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu, ancak bu takdir yetkisinin sınırsız olmayıp kanunun temel ilkelerine uygun olarak kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde kullanılması gerektiği, ihalenin iptal edilmesine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan takdir yetkisinin gerekçe belirtilmek suretiyle kullanımının, bu işlemin hukuka uygunluğu noktasında önem arz ettiği ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda ihalenin iptal edilmesi durumunda idarece isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılması gerektiğinin hüküm altına alındığı anlaşılmaktadır.

İhalenin başvuru konusu edilen kısmına ilişkin iptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme neticesinde; idarece iptal gerekçesi olarak belirtilen hususun varsayıma dayandığı ve başvuru sahibinin iddiasına ilişkin inceleme ve araştırma yapılmadığı, sadece duyumlar dikkate alınarak ihalenin iptaline karar verilmesinin temel ilkelere aykırılık teşkil ettiği, başvuruya konu ihalenin ilgili kısmına 5 geçerli teklifin sunulduğu, başvuru sahibinin iddiasına ilişkin yapılan inceleme neticesinde idarece iddia konusu edilen iki isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilse dahi geriye 3 geçerli teklifin kalacağı, 2 geçerli teklifin de yaklaşık maliyetin altında olduğu göz önüne alındığında; ihalede rekabet ortamının oluşmadığından söz edilemeyeceği, bu çerçevede; idarece başvuruya konu ihalenin belirtilen gerekçeler ile iptal edilmesinin kamu ihale mevzuatına aykırılık teşkil ettiği anlaşılmış olup ihalenin başvuru konusu 3’üncü kısmının iptali işleminin iptaline karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”