Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALENİN İPTAL GEREKÇELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME HK.

KARAR: İHALENİN İPTAL GEREKÇELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİN SOMUT, OBJEKTİF VE HUKUKA UYGUN OLARAK AÇIKÇA ORTAYA KONULMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 29.06.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-773

Kamu ihale mevzuatının ilgili düzenlemeleri uyarınca ihalenin iptali hususunda idareye takdir yetkisi verildiği, ancak söz konusu yetkinin mutlak ve sınırsız bir yetki niteliğinde olmadığı, mevzuat, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek usule ve amaca uygun olarak kullanılması gerektiği, bu anlamda iptal gerekçelerine ilişkin değerlendirmelerin somut, objektif ve hukuka uygun olarak açıkça ortaya konulması gerektiği izahtan varestedir.

 

Ayrıca 4735 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesi ile ihaleye ilişkin Sözleşme Tasarısı’nın 29’uncu maddesi uyarınca ihale konusu işle ilgili olarak sözleşme kapsamında iş artışı ve iş eksilişinin de yasal limitler dâhilinde mümkün olduğu anlaşılmaktadır.

 

Bu kapsamda ihalenin iptaline yönelik gösterilen “test sayılarının yüksek belirlendiği, bu sayıların revize edilerek azaltılması ihtiyacının doğduğu” gerekçesi incelendiğinde; idarece test sayılarının hangi oranda yüksek belirlendiği, fazla belirlenen sayının iş eksilişi ile telafi edilebilecek büyüklükte olup olmadığı hususunun ortaya konulmadığı, bu hususa ilişkin objektif bir gerekçe oluşturulmadığı, ihale iptal edilmeden mevcut alım kapsamında ihtiyacın iş eksilişi yoluyla gördürülemeyeceğine ilişkin somut bir veri / hesabın da bulunmadığı dikkate alındığında ihalenin iptaline gerekçe gösterilen hususun somut, objektif, ölçülebilir mahiyette olmadığı değerlendirilmiş olup, mevzuatın ihalenin iptaline yönelik idareye verdiği takdir yetkisinin hukuka, kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun kullanılmadığı sonucuna varılmıştır.”