Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SOMUT DAYANAK OLMAKSIZIN İHALENİN İPTALİ HK.

KARAR: SOMUT DAYANAK OLMAKSIZIN REKABET İLKESİNİN SAĞLANAMADIĞI GEREKÇESİ İLE İHALENİN İPTAL EDİLMESİ KAMU İHALE MEVZUATI KAPSAMINDA İDAREYE TANINAN TAKDİR YETKİSİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ

KARAR TARİHİ: 20.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-510

“… 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 39’uncu maddesi idareye, tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması, ödenek yetersizliği ya da Kanun’un temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi durumlarda, ihalede verilmiş tüm teklifleri reddederek ihaleyi iptal etme hususunda takdir yetkisi tanımaktadır. İhalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta ise de, bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu anlaşılmaktadır.

 

İhale komisyonu kararında ihale yetkilisi tarafından “ihale sürecinde rekabetin sağlanamadığı” hususu ihalenin iptaline gerekçe olarak belirtilmiş ise de, başvuru konusu ihalede rekabetin sağlanamadığı hususuna dayanak herhangi bir açıklama ya da verinin ortaya konulmadığı, ihalenin iptali kararı neticesinde rekabetin ne şekilde oluşacağını gösteren bir tespitin de bulunmadığı, aynı zamanda ihalede yaklaşık maliyet tutarının altında ve idarece geçerli kabul edilen 4 teklifin bulunduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde; mevcut durumda somut dayanak olmaksızın rekabet ilkesinin sağlanamadığı gerekçesi ile ihalenin iptal edilmesinin kamu ihale mevzuatı kapsamında idareye tanınan takdir yetkisi kapsamında değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmıştır.”