Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALENİN İPTALİNE İLİŞKİN TAKDİR YETKİSİ HK.

KARAR: İHALENİN İPTALİNE İLİŞKİN OLARAK ORTAYA KONAN “ARZULANAN FİYAT UNSURU OLUŞMADIĞI” ŞEKLİNDEKİ GEREKÇE İDARELERE TANINAN TAKDİR YETKİSİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ

KARAR TARİHİ:15.06.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-735

“İdareler tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerde kamu yararının sağlanması amaçlanmakla birlikte 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde sayılan temel ilkeler de idareler tarafından ihalelere yönelik olarak gerçekleştirilen iş ve işlemlerin kamu yararı gözetilerek gerçekleştirilmesi amacına hizmet etmektedir. Bu doğrultuda, Kanun’un 39 ve 40’ıncı maddeleri uyarınca idarelere, aktarılan temel ilkelere uygun olmayan durumların tespiti gibi durumlarda tüm teklifleri reddederek ihaleyi iptal etme açısından takdir yetkisi tanınmaktadır. Ancak bu takdir yetkisi mutlak ve sınırsız bir yetki niteliğinde olmadığından, takdir yetkisinin anayasal ilkeler çerçevesinde, eşitlik ilkesine uygun şekilde, kamu yararı gözetilerek kullanılması, tesis edilen işlemin gerekçesinin açıkça ortaya konulması ve somut olaya ilişkin öğelerin hesaba katılarak mevzuata uygun şekilde hareket edilmesi gerekmektedir.

 

İdarenin iptal gerekçesi çerçevesinde yapılan incelemede; 18.05.2022 tarih ve 2022/UH.I-619 sayılı Kurul kararının gereklerini teminen idare tarafından alınan 01.06.2022 onay tarihli ve 4 no’lu ihale komisyonu kararında yaklaşık maliyetin oldukça altında teklif sunan C… Y… Ö…ın teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun belirtilmesine karşın idare tarafından ihalenin iptaline ilişkin olarak ortaya konan “arzulanan fiyat unsuru oluşmadığı” şeklindeki gerekçe 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesi hükümlerine dayandırılmakla birlikte anılan gerekçenin idarelere tanınan takdir yetkisi kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından 01.06.2022 tarihli ihalenin iptali kararının iptal edilerek ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”