Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALENİN İSTEKLİNİN ÜZERİNDE KALMASI HK.

KARAR: İSTEKLİNİN ÜZERİNDE İHALENİN KALIP KALMADIĞI HUSUSU, BAŞVURU EHLİYETİNİN MEVCUDİYETİ BAKIMINDAN BİR ETKİYE SAHİP DEĞİLDİR.

KARAR NO : 2015/1369

KARAR TARİHİ : 08.10.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 56

(Ankara 13. İdare Mahkemesi)

…Dava dosyasının incelenmesinden; K. İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 20.01.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “410 Kalem Özellikli Tıbbi Sarf Malzeme Alımı(95.Kalem)” ihalesinde bu kalemin yaklaşık maliyetinin 8.400,00 TL olduğu, davacı ile birlikte bu kalemde üç isteklinin teklif verdiği, E. Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif fiyatının 6.388.00 TL, en avantajlı fiyat teklifi olarak kabul edildiği ve ihale üzerinde bırakıldığı, diğer istekli olan S. Tıbbi Alet ve Cih. San. Tic. Ltd. Ştı. nin teklif fiyatının 18.000,00 TL olduğu, bu isteklinin teklifinin TİTUB kaydı nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, davacı şirketin teklif fiyatının 24.700,00 TL olduğu davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmadığı, ihale üzerinde kalan istekli ile davacı şirket olmak üzere 2 geçerli teklif bulunduğu, başvuru sahibinin teklifinin idarece ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmediği, idarenin yaklaşık maliyet üzerinde teklif sunan davacı şirkete ihale bırakmama iradesini ortaya koyduğu, bu nedenle ihalenin kalma ihtimali olmadığı, davacının diğer bir isteklinin teklifine yönelik başvuru ehliyetinin olmadığı, herhangi bir hak kaybına uğraması ve bunun sonucunda zarar doğma ihtimalinin bulunmadığından ehliyet yönünden reddine dair Kamu İhale Kurulu’nun 14.05.2015 tarih ve 2015/UM.IV-1392 sayılı kararının iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu olayda; davacının teklifi yaklaşık maliyetin üzerinde olduğundan değerlendirilmediği, bunun üzerine itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, itirazların ihaleye yönelik olduğu, ancak teklifine ilişkin komisyonca değerlendirilmediği ve ihalenin üzerinde kalma ihtimali bulunmadığından menfaati kalmadığı gerekçesi ile ehliyet yönünden reddedildiği görülmektedir.

Olayda, uyuşmazlık konusu ihalede davacı şirketçe doküman satın alındığı ve ihaleye teklif verildiği, dolayısıyla davacı şirketin istekli statüsünü kazandığı, davacının; ihale kararının açıkça kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu, İhale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği ürünün Teknik Şartname’nin 1 ve 2’nci maddesine uymadığı, İhalenin tek geçerli teklif sahibi olarak belirlenen istekli üzerinde bırakılmasının rekabet ilkesine aykırı olduğu iddialarının ihalenin esasına ilişkin iddialar olduğu, idarenin 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ilkeleri uygulayıp uygulamadığı noktasında bu iddiaların esas yönünden incelenmesi gerektiği, bu nedenle davacı şirketin teklifinin değerlendirilmemesinin ihale ile arasındaki menfaat ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurmayacağı göz önüne alındığında, davacı şirketin iddialarının esasının incelenmesi gerekirken, bu iddialar yönünden başvurunun ehliyet yönünden reddedilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline…